Issue 2018

Full issue (pdf)


CONTENT

Антонюк В.П. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ПОТРЕБ МОДЕРНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Жуков С.А., Маліношевська К.І. СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ: АНАЛІЗ НАЦІОНАЛЬНОГО, РЕГІОНАЛЬНОГО ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО РІВНІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Борисова С.Є., Балашова О.В. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ВІТЧИЗНЯНИХ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Перебийніс В.І. ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ БУРЯКОЦУКРОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ

Усоский В.Н. СУЩНОСТЬ КРИПТОВАЛЮТЫ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АБСТРАКТНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КАК УСЛОВИЯ ЭМИССИИ БАНКОМ КРЕДИТНЫХ ДЕНЕГ

Горячук В.Ф., Назаренко Ю.А. АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОЕФІЦІЄНТА ТОБІНА ДЛЯ ОЦІНКИ ПРИХОВАНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ

Михайличенко Н.М., Полянська Д.А., Свинаренко Т.І. КОНТРОЛІНГ ІННОВАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ ЯК СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ВЕНЧУРНИМ КАПІТАЛОМ

Фоміченко І.П., Баркова С.О. ВПЛИВ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ЄС НА СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Кузнецова О.В., Латишева О.В. СПЕЦИФІКА ОПТИМІЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НАДАННЯ ПОСЛУГ В УМОВАХ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ ГАЗОПОСТАЧАННЯ

Сидорчук О.Г. СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА ЯК ЕЛЕМЕНТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ГУМАНІТАРНИЙ КОНТЕКСТ

Климова Т.В. ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ ХОСПІСІВ ДЛЯ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ ЯК РІЗНОВИДУ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ

Ільченко Д.В., Телишевська Л.І. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Ісікова Н.П., Щербак Ю.А. АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Бившев Р.О., Кондратенко О.О., Вечірко В.В. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Ляшенко А.Ю. ТЕНДЕНЦІЇ МІЖНАРОДНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ТРАНСФЕРУ В УКРАЇНІ

Будакова О.А., Івченкова О.Ю. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

Савченко М.В., Солоненко Ю.В. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ СІМЕЙНОГО БІЗНЕСУ

Сердюк О.С. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ОПТИМІЗАЦІЇ НАВАНТАЖЕННЯ НА ТЕС

Шабалина Л.В., Алексеев Н.В. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СТРАН БРИКС

Сытник Е.А. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ И ИСТОРИКО- ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ РОССИЙСКО- УКРАИНСКОЙ «ДРУЖБЫ» И КОРРУПЦИИ

Ляшенко В.І., Осадча Н.В., Дзюба С.В. ПОНЯТТЯ «СМАРТ-СИЛИ»: ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ У СФЕРІ КОСМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Уманець С.В. СВІТОВИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО СЕКТОРУ