2021 9

Development of the System of Economic Crimes in the Sphere of Economic Activity: Peculiarities of Germany, Poland and France

Mysnyk K.Р. 
graduate student
ORCID https://orcid.org/0000-0002-9237-6384

e-mail: mysnyk.kateryna@gmail.com,
Institute of Industrial Economics of the NAS of Ukraine, Kyiv

Citation Format
Mysnyk K.Р. Development of the System of Economic Crimes in the Sphere of Economic Activity: Peculiarities of Germany, Poland and France. Management of Economy: Theory and Practice. Chumachenko’s Annalscollection of scientific papers / Institute of Industrial Economics of the NAS of Ukraine. Kyiv, 2021. P. 148-163. DOI: https://doi.org/10.37405/2221-1187.2021.148-163

Language
Ukrainian

Resume
In modern economic conditions, fraud and economic crimes are becoming a real threat to the implementation of economic activities in companies of various countries of the world.
The article examines the peculiarities and differences in the development of the system of economic crimes in the field of economic activity on the example of German, French and Polish companies.
The need to develop a complex of special measures to detect fraud within the company, as well as economic crimes on the part of counterparties and various groups of stakeholders is substantiated. It has been established that the management of companies in Germany, France and Poland should, along with standard audit methods, use forensics as an effective method of economic investigations in the field of economic activity.

Keywords
economic activity, economic crimes, fraud, forensics, expert survey, efficiency, mechanisms of prevention of economic crimes.

Referensces

 1. PwC’s Global Economic Crime and Fraud Survey. Fighting fraud: A never-ending battle. (2020). Retrieved from https://www.pwc.com/gx/en/forensics/gecs-2020/pdf/global-economic-crime-and-fraud-survey-2020.pdf (last accessed 27.11.2020).
 2. 47% kompaniy mira stolknulis’ s moshennichestvom za posledniye dva goda [47% of companies worldwide have experienced fraud in the last two years]. Retrieved from https://www.eg-online.ru/news/420448/ (last accessed 27.11.2020) [in Russian].
 3. Mysnyk, K. P. (2020). Instytutsiini umovy rozvytku systemy ekonomichnykh rozsliduvan na pidpryiemstvakh [Institutional conditions for the development of the system of economic investigations at enterprises]. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 2(39), рр. 158-165. DOI: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2020.2(39).158-165 [in Ukrainian].
 4. Mysnyk, K. P. (2020). Hlobalni tendentsii ekonomichnykh zlochyniv u sferi hospodarskoi diialnosti [Global trends of economic crimes in the sphere of economic activity]. Topical issues of science and practice: The VII International scientific and practical conference. (рр. 121-124). London, International Science Group. DOI: https://doi.org/10.46299/ISG.2020.II.VII [in Ukrainian].
 5. Mysnyk, K. P. (2020). Sutnist i osoblyvosti forenziku [The essence and features of forensics]. Modern problems in science: The VIII International scientific and practical conference. (рр. 96-100). Prague, International Science Group. https://doi.org/10.46299/ISG.2020.II.VIII [in Ukrainian].
 6. Kozachenko, H. V., Ponomarov, V. O., Liashenko, O. M. (2003). Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva: sutnist ta mekhanizm zabezpechennia [Economic security of the enterprise: essence and mechanism of provision]. Kyiv, Libra. 280 р. [in Ukrainian].
 7. Heiets, V. M., Kyzym, M. O., Klebanova, T. S., Cherniak, O. I. et al. (2006). Modeliuvannia ekonomichnoi bezpeky: derzhava, rehion, pidpryiemstvo [Modeling of economic security: state, region, enterprise]. Kharkiv, INZhEK. 240 р. [in Ukrainian].
 8. Shevchenko, L. S., Hrytsenko, O. A., Makukha, S. M. et al. (2009). Ekonomichna bezpeka derzhavy: sutnist ta napriamy formuvannia [Economic security of the state: essence and directions of formation]. Kharkiv, Pravo. 312 р. [in Ukrainian].
 9. Mazaraki, A .A., Korolchuk O. P., Melnyk T. M. et al. (2010). Ekonomichna bezpeka Ukrainy v umovakh hlobalizatsiinykh vyklykiv [Economic security of Ukraine in the face of globalization challenges]. Kyiv, KNTEU. 717 р. [in Ukrainian].
 10. Varnalii, Z. S., Burkaltseva, D. D., Saienko, O. S. (2011). Ekonomichna bezpeka Ukrainy: problemy ta priorytety zmitsnennia [Economic security of Ukraine: problems and priorities of strengthening]. Kyiv, Znannia Ukrainy. 299 р. [in Ukrainian].
 11. Pabat, O. V. (2012). Ekonomichna bezpeka derzhavy: innovatsiini faktory [Economic security of the state: innovative factors]. Lviv, Institute of Regional Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine. 168 р. [in Ukrainian].
 12. Hnylytska, L. V. (2012). Oblikovo-analitychne zabezpechennia ekonomich­noi bezpeky pidpryiemstva [Accounting and analytical provision of economic security of the enterprise]. Kyiv, KNEU. 305 р. [in Ukrainian].
 13. Maslak, O. I., Hryshko, N. Ye. (2013). Upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstva na pryntsypakh zabezpechennia yii ratsionalnoho rivnia [Management of the economic security of the enterprise based on the principles of ensuring its rational level]. Marketynh i menedzhment innovatsii – Marketing and innovation management, 1, рр. 198-208 [in Ukrainian].
 14. Prykhodko, V. P. (2013). Upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstva [Management of economic security of the enterprise]. Ekonomika ta derzhava, 10, рр. 10-12 [in Ukrainian].
 15. Fedoruk, O. V. (2013). Ekonomichna bezpeka derzhavy z vidkrytoiu ekonomikoiu: sutnist ta priorytety zmitsnennia [Economic security of the state with an open economy: the essence and priorities of strengthening]. Visnyk Vinnytskoho politekhnichnoho instytutu – Bulletin of the Vinnytsia Polytechnic Institute, 4, рр. 31-37 [in Ukrainian].
 16. Vlasiuk, O. S. (2014). Teoriia i praktyka ekonomichnoi bezpeky v systemi nauky pro ekonomiku [Theory and practice of economic security in the system of economic science]. Kyiv. 48 р. [in Ukrainian].
 17. Shatokhin, A. L., Ihnashkina, T. B. (2014). Sutnist ta skladovi elementy mekhanizmu upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstva [The essence and constituent elements of the economic security management mechanism of the enterprise]. Biznes Inform – Business Inform, 3, рр. 396-402 [in Ukrainian].
 18. Muntiian, V. I. (2015). Ekonomichna bezpeka Ukrainy [Economic security of Ukraine]. Kyiv, Libra. 462 р. [in Ukrainian].
 19. Skoruk, O. V. (2016). Ekonomichna bezpeka derzhavy: sutnist, skladovi elementy ta problemy zabezpechennia [Economic security of the state: essence, constituent elements and problems of provision]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Ser.: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo – Scientific Bulletin of the Uzhhorod National University. Ser.: Interna­tional economic relations and world economy, Issue 6, Part 3, рр. 39-42 [in Ukrainian].
 20. Bondarchuk, N. V., Kubrak, A. A. (2017). Orhanizatsiini zasady formuvannia systemy ekonomichnoi bezpeky na pidpryiemstvi [Organizational principles of the formation of the economic security system at the enterprise]. Molodyi vchenyi – Young scientist, 12 (52), рр. 577-580 [in Ukrainian].
 21. Sosnovska, O. O. (2018). Poniattia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva v konteksti riznykh metodolohichnykh pidkhodiv [The concept of economic security of the enterprise in the context of different methodological approaches]. Biznes Inform – Business Inform, No. 3, рр. 443-447 [in Ukrainian].
 22. Zhyvko, Z. B., Cherevko, O. V., Kopytko, M. I., Zachosova, N. V. et al. (2019). Ekonomichna bezpeka derzhavy [Economic security of the state]. Cherkasy, Yu. A. Chabanenko Publisher. 240 р. [in Ukrainian].
 23. Kozachenko, H. V., Pohorelov, Yu. S., Herasymenko, L. V. (2020). Otsiniu­vannia ekonomichnoi bezpeky derzhavy z vykorystanniam konstruktnoho pidkhodu [Assessment of the economic security of the state using a constructive approach]. Biznes Inform – Business Inform, 9, рр. 44-55. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-9-44-55 [in Ukrainian].
 24. Kharazishvili, Yu. M. (2019). Systemna bezpeka staloho rozvytku: instrumentarii otsinky, rezervy ta stratehichni stsenarii realizatsii [Systemic security of sustainable development: evaluation toolkit, reserves and strategic implementation scenarios]. Kyiv, ІІЕ of NAS of Ukraine. 304 р. [in Ukrainian].
 25. Kharazishvili,, Kwilinski, A., Grishnova, O., Dzwigol, H. (2020). Social Safety of Society for Developing Countries to Meet Sustainable Development Standards: Indicators, Level, Strategic Benchmarks (with Calculations Based on the Case Study of Ukraine). Sustainability, Vol. 12(21), pp. 89-53. DOI: https://doi.org/10.3390/su12218953
 26. Kwilinski, A., Pajak, K., Halachenko, О., Vasylchak, S., Pushak, Y., Kuzior, P. (2019). Marketing tools for improving enterprise performance in the context of social and economic security of the state: innovative approaches to assessment. Marketing and Management of Innovations, Iss. 4, рр. 172-181. DOI: http://doi.org/10.21272/mmi.2019.4-14
 27. Kryshtanovych, M.F., Pushak, Ya.Ya., Fleichuk, M.I., Franchuk, V.I. Derzhavna polityka zabezpechennia natsionalnoi bezpeky Ukrainy: osnovni napriamky ta osoblyvosti zdiisnennia [State policy of ensuring national security of Ukraine: main directions and implementation features]. Lviv,: Spolom. 418 р. [in Ukrainian].
 28. Stevenson, G., Crumbley, D. (2009). Defining a Forensic Audit. Journal of Digital Forensics, Security and Law, Vol. 4, No. 1, рр. 61-80. DOI: https://doi.org/10.15394/jdfsl.2009.1054
 29. Mojsoska, S., Dujovski, N. (2015). Recognizing of Forensic Accounting and Forensic Audit in the South-Eastern European Countries. Journal of Eastern-European Criminal Law, рр. 21-28.
 30. Enofe, A.O., Omagbon, P., Ehigiator, F.I. (2015). Forensic Audit and Corporate Fraud. IIARD International Journal of Economics and Business Management, Vol. 1, No. 8, рр. 55-64.
 31. Huber, W. et al. (2017). Forensic Accounting, Fraud Theory, and the End of the Fraud Triangle. Journal of Theoretical Accounting Research, Vol. 12, No. 2, рр. 28-49.
 32. Doan, M. A., McKie, D. (2017). Financial investigations: Auditing research accounts of communication in business, investor relations, and public relations (1994–2016). Public Relations Review, Vol. 43, Issue 2, рр. 306-313. DOI: https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2017.02.010
 33. Klymko, Yu., Melnyk, O. O. (2015). Udoskonalennia roboty vnutrishnoho audytu dlia zapobihannia frodiv na pidpryiemstvi [Improving the work of internal audit to prevent fraud at the enterprise]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Ser.: Ekonomika i menedzhment – Scientific Bulletin of the International Humanities University. Ser.: Economics and management, Vol. 13, pp. 251-254 [in Ukrainian].
 34. Cherniavskyi,S., Korystin, O. Ye., Nekrasov, V. A. et al. (2017). Finansovi rozsliduvannia u sferi protydii lehalizatsii zlochynnykh dokhodiv v Ukraini [Financial investigations in the field of combating money laundering in Ukraine]. Kyiv, NAIA [in Ukrainian].
 35. Solomina, V. (2018). Forenzik – instrument finansovoho rozsliduvannia diialnosti pidpryiemstva [Forensic – a tool for financial investigation of the enterprise]. Naukovyi visnyk Mukachivskoho derzhavnoho universytetu – Scientific Bulletin of Mukachevo State University, Vol. 2, pp. 144-149 [in Ukrainian].
 36. Patsula O. I. (2019). Forenzik yak instrument zabezpechennia bezpeky biznesu [Forensic as a tool for business security]. Upravlinnia systemoiu ekonomichnoi bezpeky: vid teorii do praktyky [Management of the economic security system: from theory to practice]: Proceedings of the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference. ( 140-143). Lviv, LvSUIA [in Ukrainian].
 37. Semenets, O. (2019). Forenzik audyt yak efektyvnyi zasib antykryzovoho upravlinnia torhovelnoiu diialnistiu [Forensic audit as an effective means of anti-crisis management of trade]. Business Inform, no. 4, pp. 280-287. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-4-280-287 [in Ukrainian].
 38. Wirtschaftskriminalität – Ein niemals endender Kampf. PwC Global Economic Crime and Fraud Survey. (2020). Retrieved from https://www.pwc.de/de/consulting/forensic-services/wirtschaftskriminalitaet-ein-niemals-endender-kampf.pdf (last accessed 17.01.2021).
 39. Kaufman, D., Filatova, I. (2013). Doslidzhennia: zlochynnist ekonomiky FRN padaie, strakhy pered neiu zrostaiut [Research: crime in the German economy is falling, fears about it are growing]. Retrieved from https://p.dw.com/p/1AFtZ (last accessed 17.01.2021) [in Ukrainian].
 40. Kalts, M. (2013). Opytuvannia: Nimetski promyslovtsi ne boiatsia atak khakeriv [Survey: German industrialists are not afraid of hacker attacks]. Retrieved from https://p.dw.com/p/19Jtx (last accessed 17.01.2021) [in Ukrainian].
 41. PwC. PwC’s Global Economic Crime and Fraud Survey. (2020). Lutte contre la fraude: où en sont les entreprises en France et dans le monde? Retrieved from https://www.pwc.fr/fr/publications/securite/economic-crime-survey-2020.html (last accessed 17.01.2021).
 42. PwC. Wysoka skala przestępstw gospodarczych w polskich firmach. (2020). Retrieved from https://www.pwc.pl/pl/media/2020/2020-03-05-badanie-przestepczosci-gospodarczej-2020.html (last accessed 17.01.2021).

Full Text .pdf