2021 20

Transformation of Logistics Activities under the Conditions of Digitalization

Shkrygun Yu.О. 
graduate student
ORCID https://orcid.org/0000-0002-7623-8213

е-mail: shkrigun.y@gmail.com
Institute of Industrial Economics of the NAS of Ukraine, Kyiv

Citation Format
Shkrygun Yu.О. Transformation of Logistics Activities under the Conditions of Digitalization. Management of Economy: Theory and Practice. Chumachenko’s Annalscollection of scientific papers / Institute of Industrial Economics of the NAS of Ukraine. Kyiv, 2021. P. 346-366. DOI: https://doi.org/10.37405/2221-1187.2021.346-366

Language
Ukrainian

Resume
The article examines the issue of logistics activity transformation in a theoretical aspect. The definitions of “transformation”, “logistics activity” are considered based on the definition of their essence from the point of view of philosophy, economics and sociology. It is stated that the transformation of logistics activity is a multifaceted process that changes rapidly, but it is subject to the laws of social development and is based on the understanding of such concepts as “change”, “process”, “development”, “content” and “form”. Explanations of the specified terms are provided. The essential basis for the transformation of logistics activities to ensure the efficiency of logistics management and controllability of logistics activities in constantly changing conditions is highlighted and proposed. Issues of logistics service quality assurance are outlined. The directions of transformation of logistics activities in the conditions of digitalization are considered.

Keywords
change, process, development, contradictions, transformation, logistic activity, logistic management, digitalization.

Referensces

 1. Statista. Spending on digital transformation technologies and services worldwide from 2017 to 2025. Retrieved from https://www.statista.com/statistics/870924/worldwide-digital-transformation-market-size/.
 2. Viktorovа, V. (Ed). (1955). Kratkiy filosofskiy slovar’ [Brief Philosophical Dictionary]. Moscow, Gospolitizdat [in Russian].
 3. Ozhegov, S.I., Shvedova, N.Ju. (2013). Tolkovyy slovar’ russkogo yazyka: 80000 slov i frazeologicheskikh vyrazheniy [Explanatory dictionary of the Russian language: 80,000 words and phraseological expressions]. Moscow, A.TEMR [in Russian].
 4. Stepin, V.V. (Ed). (2010). Novaya filosofskaya entsiklopediya [New Philosophical Encyclopedia], Moscow, Mysl’ [in Russian].
 5. Cyganenko, G.P. (1970). Etimologicheskiy slovar’ russkogo yazyka [Etymological dictionary of the Russian language]. Kyiv, Radianska shkola [in Russian].
 6. Kasavin, I.T. (Ed). (2009). Entsiklopediya epistologii i filosofii nauki [Encyclopedia of Epistology and Philosophy of Science]. Moscow, Kanon+:Reabilitaciya [in Russian].
 7. Arutiukov. V.Kh, Mishyn. V.M., Svintsitskyi. V.M. (2005). Metodolohiia sotsialno-ekonomichnoho piznannia [Methodology of socio-economic knowledge]. Kyiv, KNEU [in Ukrainian].
 8. Higgins, B. (1968). Economic development: principles, problems and policies. New York, Norton and Co.
 9. Krueger, Anne O. and Myint, Hla. (2016). Economic development. Encyclopedia Britannica, 27 Sep. Retrieved from https://www.britannica.com/topic/economic-development
 10. Nishan Sakalasooriya. (2020). The concept of development definitions, theories and contemporary perspectives. Project: Lecture notes. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/340375763_The_Concept_of_Development_DEFINITIONS_THEORIES_AND_CONTEMPORARY_PERSPECTIVES/comments. DOI: https://doi.org/10.13140/RG.2.2.17378.48323.
 11. Zapasna, L.S. (2006). Ekonomichna sutnist rozvytku pidpryiemstva [The economic essence of enterprise development]. Kul’tura narodov Prichernomor’ya Culture of the peoples of the Black Sea, 96, pp. 33–37 [in Ukrainian].
 12. Vasylenko, V.A., Tkachenko, T.I. (2003). Stratehichne upravlinnia [Strategic management]. Kyiv, TsUL. 396 p. [in Ukrainian].
 13. Kuzmin, O., Melnyk, O. (2003). Osnovy menedzhmentu [Fundamentals of management]. Kyiv, Akademvydav [in Ukrainian].
 14. Zabrodskiy, V.A., Kizim, N.A. (2000). Diagnostika finansovoy ustoychivosti funktsionirovaniya proizvodstvenno-ekonomicheskikh sistem [Diagnostics of the financial stability of the functioning of production and economic systems]. Kharkіv, Bіznes Іnform [in Russian].
 15. Andriichuk, V.H. (2013). Ekonomika pidpryiemstv ahropromyslovoho kompleksu [Economics of agro-industrial enterprises complex]. Kyiv, KNEU [in Ukrainian].
 16. Ivanchuk, K.O. (2012) Teoretychni pidkhody do vyznachennia sutnosti katehorii «rozvytok pidpryiemstva» [Theoretical approaches to determining the essence of the “enterprise development” category]. Stratehiia i mekhanizmy rehuliuvannia promyslovoho rozvytkuStrategy and mechanisms of regulation of industrial development,
  рр. 231–239. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/sim-2012-2012-21 [in Ukrainian].
 17. Busel, V.T. (Ed.). (2005). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy: 250000 [A large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language: 250000]. Kyiv; Irpin, Perun [in Ukrainian].
 18. Hrytsanov, A.A., Abushenko, V.L., Evelkyn, H.M. (2003). Sotsyolohyia: Entsyklopedyia [Sociology:Encyclopedia]. Mynsk, Knizhnyy Dom [in Russian].
 19. Markovych, I.B. (2014). Rozkryttia sutnosti poniattia transformatsii ekonomichnoho prostoru v systemi katehorii rozvytku natsionalnoi ekonomiky [Revealing the essence of the concept of transformation of the economic space in the system of categories of development of the national economy]. Ekonomika rozvytku Economics of development, 2, pp. 77-81 [in Ukrainian].
 20. Bell, D. (1999). Gryadushcheye postindustrial’noye obshchestvo: opyt sotsial’nogo prognozirovaniya [The coming post-industrial society. The experience of social forecasting]. Moscow, Academia [in Russian].
 21. Hrazhevska, N. I. (2011). Evoliutsiia suchasnykh ekonomichnykh system [Evolution of modern economic systems]. Kyiv, Znannia [in Ukrainian].
 22. Osipov, Yu. M. (1998). Teoriya khozyaystva. Nachala vysshey ekonomiki [Theory of economy. Beginnings of higher economics: textbook.]. In 3 vol. Vol. 3: Khozyaystvennaya dinamika. Transformatsii i perekhody. Neoekonomicheskoye khozyaystvo [Economic Dynamics. Transformations and transitions. Neoeconomic economy]. Moscow, Publishing House of Moscow State University [in Russian].
 23. Hryshchenko, H.O. (2012). Transformatsiia finansovo-ekonomichnykh system: teoretychni polozhennia [Financial and economic transformation: Theoretical provisions]. Visnyk ZhDTU, 5, рр. 359-363 [in Ukrainian].
 24. Ivashyna, S.Iu. (2014). Sotsialno-instytutsionalni aspekty ekonomichnoi transformatsii Social and institutional aspects of economic transformation [Social and institutional aspects of economic transformation]. Problemy ekonomikyProblems of the economy, 2, рр. 309-314. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2014_2_45. [in Ukrainian].
 25. Pochenchuk, H. M. (2014). Zakonomirnosti transformatsiinykh protsesiv natsionalnoi ekonomiky [Patterns of transformational processes of the national economy]. Ekonomichnyi analiz – Economic analysis, Vol. 16, No. 1, рр. 123-129. Ternopil, Ekonomichna dumka [in Ukrainian].
 26. Kornukh, O.V., Turylo, A. M. (2014). «Ekonomichna transformatsiia» yak kliuchove poniattia suchasnoho hromadskoho rozvytku [“Economic transformation” as a key concept of modern social development]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetuScientific Bulletin of Kherson State University, Vol. 3, No. 6, рр. 189-191 [in Ukrainian].
 27. Iansiti, M., Lakhani, K.R. (2014). Digital ubiquity: How connections, sensors, and data are revolutionizing business. Harvard Business Review, 92, рр. 90-99.
 28. Cflow. Business Process Transformation. Retrieved from https://www.cflowapps.com/business-process-transformation/.
 29. Businessoptix. An Ultimate Guide to Business Process Transformation. Issa Kerremans. Retrieved from https://www.businessoptix.com/blog/an-ultimate-guide-to-business-process-transformation.
 30. Deloitte. Thinking big with business transformation. Six keys to unlocking breakthrough value. Retrieved from https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/process-and-operations/us-sdt-think-big-business-transformation.pdf.
 31. Bol’shaya ekonomicheskaya entsiklopediya [Great economic encyclopedia]. (2008). Moscow, Eksmo. 816 р. [in Russian].
 32. Azriliyan, A.N. (Ed.). (2004). Bol’shoy ekonomicheskiy slovar’: 25000 terminov [Big economic dictionary: 25000 terms]. Moscow, OAO Mozhaiskyi polyhr. komb.). 1376 р. [in Russian].
 33. Mochernyi, S.V. (Ed.). Ekonomichna entsyklopediia [Economic encyclopedia]. Vol. 1, 2000. 863 p.; Vol. 2, 2001. 847 p.; Vol. 3, 2002. 952 p. Kyiv, Publishing center «Akademiia» [in Ukrainian].
 34. Trushkina, N.V., Shkryhun, Yu.O. (2021). Upravlinnia lohistychnoiu diialnistiu pidpryiemstv v tsyfrovii ekonomitsi: teoretychni zasady [Management of logistics activities of enterprises in the digital economy: theoretical basics]. Naukovi innovatsii ta peredovi tekhnolohii – Scientific innovations and advanced technologies, 2(2), рр. 152-166. DOI: https://doi.оrg/10.52058/2786-5274-2021-2(2)-152-166 [in Ukrainian].
 35. Trushkina, N.V., Shkryhun, Yu.O. (2021). Kontseptualni pidkhody do vyznachennia suti i zmistu terminu «kliientskyi dosvid» [Conceptual approaches to defining the essence and content of the term “customer experience”]. Vtda a perspektivy, 4(4)2, рр. 125-138. DOI: https://doi.org/10.52058/2695-1592-2021-4(4)-125-138 [in Ukrainian].
 36. Trushkina, N. V., Serhieieva, O. R., Shkryhun, Yu. O. (2020). Kontseptualni pidkhody do vyzna-chennia poniattia «elektronna komertsiia» [Conceptual approaches to the definition of “e-commerce”]. Problemy ekonomiky – Problems of the economy, 4, рр. 231-240. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2020-4-231-240 [in Ukrainian].
 37. Shkryhun, Yu.O. (2021). Teoretychni pidkhody do vyznachennia poniattia «tsyfrova lohistyka» [Theoretical approaches to defining the concept of “digital logistics]. Ekonomichnyi visnyk DonbasuEconomic Herald of the Donbas, 3(65), рр. 137-146. DOI: https://doi.org/10.12958/1817-3772-2021-3(65)-137-146 [in Ukrainian].
 38. Shkryhun, Yu.O. (2020). «Elektronnyi biznes», «elektronna komertsiia» ta «elektronna torhivlia»: vidminnosti y osoblyvosti [“E-business”, “e-commerce” and “e-commerce”: differences and features]. Upravlinnia ekonomikoiu: teoriia ta praktyka. Chumachenkivski chytannia Management of Economy: Theory and Practice. Chumachenko’s Annals, рр. 312-325. DOI: https://doi.org/10.37405/2221-1187.2020.312-325 [in Ukrainian].
 39. 39.David Terrar. (2015). What is Digital Transformation? Retrieved from https://www.theagileelephant/what-is-digital-transformation.
 40. Waters, D. (2003). Logistika. Upravleniye tsep’yu postavok  [Logistics. Supply chain management]. Transl. from English. Moscow, UNITI-DANA. 503 p. [in Russian].
 41. Johnson, C.J., Wood, F.D., Wordlaw, L.D., Murphy, Jr. R.P. (2002). Sovremennaya logistika [Modern logistics]. Transl. from English. 7th ed. Moscow, Williams Publishing House. 624 p. [in Russian].
 42. Nerush, Yu.I. (2003). Logistics. 3rd ed., revised. and additional. Moscow, UNITI-DANA. 495 p. [in Russian].
 43. Konishcheva, N. Y., Trushkina, N. V. (2005). Upravlinnia lohistychnoiu diialnistiu promyslovykh pidpryiemstv [Management of logistics activities of industrial enterprises ]. Econ. promisl., 1. рр. 114-123 [in Ukrainian].
 44. Bakaiev, O. O., Kutakh, O. P., Ponomarenko, L. A. (2003). Teoretychni zasady lohistyky [Theoretical foundations of logistics]. Kyiv, Kyivskyi University of Economics and Transport Technologies [in Ukrainian].
 45. Maliarets, L.M., Matviienko-Bieliaieva, H.L. (2010). Formalizatsiia zadach kontrolinhu lohistychnoi diialnosti pidpryiemstva [Formalization of tasks of controlling logistics activities of the enterprise]. Kharkiv, KhNEU. 227 р. [in Ukrainian].
 46. Shtal, T.V., Uvarova, A.Ye. (2019). Lohistychna diialnist torhovelnoho pidpryiemstva: sutnisni kharakterystyky ta formalizatsiia modeli [Logistics activity of a trading company: essential characteristics and formalization of the model]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika Bulletin of Taras Shevchenko Kyiv National University. Economy, Issue 3, рр. 64-71. DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2019/204-3/9 [in Ukrainian].
 47. Bowersox, D., Klass, D. (2001). Logistika: integrirovannaya tsep’ postavok [Logistics: an integrated supply chain]. Transl. from English. Moscow, Olimp-Business. 640 p. [in Russian].
 48. Trydid, O.M., Tankov, K.M., Leonova, Yu.O. (2008). Lohistyka [Logistics]. Kyiv, Personnel [in Ukrainian].
 49. Alkema, V. H. (2011) Henezys i rozvytok ekonomichnoi bezpeky subiektiv lohistychnoi diialnosti [The genesis and development of economic security of subjects of logistics activity]. Doctor’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].
 50. Lehin, I.V., Petrov, F. N. (Eds.). (1955). Slovar’ inostrannyh slov [Dictionary of foreign words]. Moscow, State. foreign publishing house and national dictionaries [in Russian].
 51. Zolotohorov, V. H. (2003). Ekonomika. Entsiklopedicheskiy slovar’ [Economy. Encyclopedic dictionary]. Minsk, Knizhnyy Dom [in Russian].
 52. Madiar, R.O. (2018). Kontrol lohistychnoi diialnosti na pidpryiemstvakh v umovakh hlobalizatsii [Monitoring of logistic work process in enterprises in terms of globalisation]. Ekonomika ta derzhava, 12, рр. 31–34. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2018.12.31.

Full Text .pdf