2021 12

Analytical Assessment and Forecasting of the Volume and Structure of Foreign Economic Activity in Ukrainе

Serbina T.V.
postgraduate
e-mail: egsinfo@ukr.net,
Institute of Industrial Economics of the NAS of Ukraine, Kyiv
Sribnyi O.M.
Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyi

Citation Format
Serbina T.V., Sribnyi O.M. Analytical Assessment and Forecasting of the Volume and Structure of Foreign Economic Activity in Ukraine. Management of Economy: Theory and Practice. Chumachenko’s Annalscollection of scientific papers / Institute of Industrial Economics of the NAS of Ukraine. Kyiv, 2021. P. 190-201. DOI: https://doi.org/10.37405/2221-1187.2021.190-201

Language
Ukrainian

Resume
At present, the problems of increasing the efficiency of foreign economic activity of enterprises are gaining special relevance. Therefore, the purpose of this study is the analytical assessment and development of forecasts of the volume and structure of foreign economic activity in Ukraine using economic and mathematical tools.
The article established that forecasting as an effective tool for planning the foreign economic activities of enterprises allows for making informed management decisions when forming export strategies, identifying reserves for increasing the efficiency of the organization of international logistics activities, and optimizing the structure of export-import operations. This will contribute to the reduction of costs for foreign economic logistics activities and losses due to the optimization of flows and improvement of information support for their movement; increase in the quality of logistics service and the level of customer service, profitability from the sale of products and the level of competitiveness of enterprises on international sales markets.

Keywords
foreign economic activity, foreign trade, international logistics, customs logistics, customs policy, export policy, customs regime, transit regime, export, import, international economic partnership, cooperation, globalization, European integration.

Referensces

 1. Lipych, L. H., Fatenok-Tkachuk, A. O. (2010). Formuvannia stratehii rozvytku zovnishnoekonomichnoi diialnosti mashynobudivnykh pidpryiemstv [Formation of a strategy for the development of foreign economic activity of machine-building enterprises]. Lutsk, Volyn National University named after Lesya Ukrainka [in Ukrainian].
 2. Shmyhol, N. M., Pavliuk, T. S. (2016). Problemni pytannia rozvytku zovnishnoekonomichnoi diialnosti Ukrainy [Problematic issues of the development of foreign economic activity of Ukraine]. Prychornomorski ekonomichni studii Black Sea Economic Studies, Issue 3, рр. 118-121 [in Ukrainian].
 3. Khomenko, T. Yu., Krush, P. V. (2017). Metodychni pidkhody do otsinky efektyvnosti upravlinnia zovnishnoekonomichnoiu diialnistiu [Methodical approaches to the assessment of the effectiveness of management of foreign economic activity]. Aktualni problemy ekonomiky ta upravlinnia Actual problems of economy and mana­gement, 11. Retrieved from http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/102593 [in Ukrainian].
 4. Fomishyna, V. M., Rybchuk, A. V., Zinchenko, V. V. et al. (2017). Suchasni tendentsii mizhnarodnykh ekonomichnykh vidnosyn i zovnishnoekonomichni zviazky Ukrainy [Modern trends of international economic relations and foreign economic ties of Ukraine]. Kherson, VKF “STAR” LLC. 340 р. [in Ukrainian].
 5. Buhas, V. V., Kazimirova, O. V. (2018). Sutnist, vydy ta osoblyvosti rozvytku zovnishnoekonomichnoi diialnosti pidpryiemstv elektroenerhetyky v natsionalnii ekonomitsi Ukrainy [The essence, types and peculiarities of the development of foreign economic activity of electric power enterprises in the national economy of Ukraine]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 12. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2018.12.75 [in Ukrainian].
 6. Tarasiuk, H. M., Horshkova, L. O. (2018). Pidkhody do vyrishennia problem zovnishnoekonomichnoi diialnosti pidpryiemstv Ukrainy [Approaches to solving the problems of foreign economic activity of Ukrainian enterprises]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky – Global and national economic problems, Issue 21, рр. 412-415 [in Ukrainian].
 7. Akymenko, O. Yu. (2019). Teoretychna kontseptualizatsiia zovnishno­ekonomichnoi diialnosti yak vahomoho faktoru ekonomichnoi stabilizatsii derzhavy [Theoretical conceptualization of foreign economic activity as an important factor of economic stabilization of the state.]. Prychornomorski ekonomichni studii – Black Sea Economic Studies, Issue 38-1, рр. 37-42 [in Ukrainian].
 8. Didukh, S. M. (2019). Zovnishnoekonomichna diialnist vertykalno intehro­vanykh ahropromyslovykh kholdynhiv v umovakh yevrointehratsii [Foreign economic activity of vertically integrated agro-industrial holdings in the conditions of European integration]. Zovnishnoekonomichna diialnist Ukrainy v systemi hlobalnykh konkurentnykh vidnosyn: ahroprodovolchyi vymir [Foreign economic activity of Ukraine in the system of global competitive relations: agro-food dimension]. (рр. 58-67). Odesa. Astroprint [in Ukrainian].
 9. Rakhman, M. S., Yevtushenko, V. A., Rudas, D. S. (2020). Zovnishno­ekonomichna diialnist Ukrainy z krainamy YeS [Foreign economic activity of Ukraine with EU countries]. Infrastruktura rynku – Market infrastructure, Issue 47. рр. 39-44 [in Ukrainian].
 10. Kozak, Yu., Sukach, O., Burlachenko, D. (2020). Zovnishnoekonomichna diialnist pidpryiemstva [External economic activity of the enterprise]. Kyiv, CEL. 268 р. [in Ukrainian].
 11. Kononov, I. I. (2020). Sutnist zovnishnoekonomichnoi diialnosti yak obiekta oblikovoho modeliuvannia [The essence of foreign economic activity as an object of accounting modeling]. Biznes Inform – Business Inform, 5, рр. 79-86. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-5-79-86 [in Ukrainian].
 12. Prokopyshyn, O.S. (2020). Rozroblennia prohnoziv eksportno-importnykh operatsii u systemi zovnishnoekonomichnoi diialnosti [Development of forecasts of export-import operations in the system of foreign economic activity. Economic management: theory and practice]. Upravlinnia ekonomikoiu: teoriia ta praktyka. Chumachenkivski chytannia Management of Economy: Theory and Practice. Chumachenko’s Annals, рр. 252-260. Kyiv, ІІЕ of NAS of Ukraine [in Ukrainian].
 13. Pyrozhkov, S., Preiher, D., Maliarchuk, I. (2020). Problemy realizatsii tranzytnoho potentsialu Ukrainy u konteksti rozshyrennia YeS i formuvannia YeEP [Problems of realizing the transit potential of Ukraine in the context of EU expansion and the formation of the EEA]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 3, рр. 4-19 [in Ukrainian].
 14. Kuzmin, P. V. (2012). Osoblyvosti vykorystannia tranzytnoho potentsialu Ukrainy v umovakh mizhnarodnoi intehratsii [Peculiarities of using the transit potential of Ukraine in the conditions of international integration]. Naukovi pratsi Naukovo-doslidnoho finansovoho instytutu – Scientific works of the Research Financial Institute, 4(61), рр. 209-213 [in Ukrainian].
 15. Melnyk, O. M. (2013). Kharakterystyka tranzytu yak vydu mytnoho rezhymu [Characteristics of transit as a type of customs regime]. Yevropeiski perspektyvy – European perspectives, 12, рр. 140-144 [in Ukrainian].
 16. Kovalska, L. L., Savosh, L. V., Pavliuk, L. V. (2014). Tranzytnyi potentsial rehionu: otsinka ta napriamy optymizatsii [Transit potential of the region: assessment and optimization directions]. Ekonomichnyi chasopys-ХХI – Economic annals-XXI, 3-4(1), рр. 82-85 [in Ukrainian].
 17. Platonov, A. Yu. (2017). Tranzytnyi potentsial Ukrainy ta strymuiuchi faktory rozvytku mizhnarodnykh vantazhnykh perevezen [Transit potential of Ukraine and restraining factors of the development of international freight transportation]. Efektyvna ekonomika Efficient economy, 12. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5943 [in Ukrainian].
 18. Belinska, Ya. V., Koliada, O. V., Nazarov, M. I. et al. (2018). Eksportno-importni operatsii [Export-import operations]. Irpin, SFS University of Ukraine. 254 p. [in Ukrainian].
 19. Liashenko, V. I., Osadcha, N. V., Trushkina, N. V. (2020). Instytutsiini umo­vy pidvyshchennia efektyvnosti vykorystannia tranzytnoho potentsialu Prydniprovskoho ekonomichnoho raionu [Institutional conditions for increasing the efficiency of using the transit potential of the Dnipro economic district]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Ser.: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo – Scientific Bulletin of the Uzhhorod National University. Ser.: Interna­tional economic relations and world economy, Issue 34, рр. 137-146 [in Ukrainian].
 20. Osadcha, N. V., Dziuba, S. V., Lashyn, P. M. (2020). Eksportnyi potentsial Dnipropetrovskoi oblasti: priorytety rozvytku (na prykladi krain Azii) [Export potential of Dnipropetrovsk region: development priorities (on the example of Asian countries)]. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 1 (38), рр. 36-45. DOI: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2020.1(38).36-45 [in Ukrainian].
 21. Osadcha, N. V., Trushkina, N. V. (2021). Henezys poniat «tranzytnyi potentsial rehionu» i «mytnyi rezhym tranzytu» u mizhnarodnii lohistytsi [Genesis of the concepts “transit potential of the region” and “customs regime of transit” in international logistics]. Infrastruktura rynkuMarket infrastructure, Issue 52, рр. 9-19. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct52-2 [in Ukrainian].
 22. Kholod, B., Zborovska, O. (2014). Hlobalizatsiia yak faktor vplyvu na protsesy lohistychnoho upravlinnia zovnishnoekonomichnoiu diialnistiu pidpryiemstv [Globalization as a factor influencing the processes of logistics management of foreign economic activities of enterprises]. Yevropeiskyi vektor ekonomichnoho rozvytku European vector of economic development, 2(17), рр. 261-270 [in Ukrainian].
 23. Banzekulivaho, Zh.M. (2014). International logistics. Polotsk, N.p.. 124 p. [in Russian].
 24. Tiurina, N.M., Hoi, I.V., Babii, I.V. (2015). Lohistyka [Logistics]. Kyiv, CEL. 392 р. [in Ukrainian].
 25. Syvak, R.B. Hlobalna lohistyka u zabezpechenni staloho rozvytku svitovoho hospodarstva [Global logistics in ensuring the sustainable development of the world economy]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Ser.: Ekonomika i menedzhment Scientific Bulletin of the International Humanitarian University. Ser.: Economics and management, Issue 13, рр. 26-29 [in Ukrainian].
 26. Stetsenko, I. (2016). Do pytannia sutnosti suchasnoi mizhnarodnoi lohistyky [To the question of the essence of modern international logistics]. Rynok tsinnykh paperiv Ukrainy – Securities market of Ukraine, 7-8, рр. 53-57 [in Ukrainian].
 27. Lebedynska, O.I. (2017). Osoblyvosti mizhnarodnoi lohistyky v umovakh hlobalizatsii [Peculiarities of international logistics in the conditions of globalization]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Ser.: Ekonomichni nauky – Bulletin of Kharkiv National Agrarian University. Ser.: Economic Sciences, 3, рр. 195-201 [in Ukrainian].
 28. Shevchenko, I.V. (2017). Svitovyi dosvid efektyvnoho zdiisnennia lohisty­chnykh protsesiv na pidpryiemstvakh [World experience of effective implementation of logistics processes at enterprises]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky Global and national economic problems, Issue 16, рр. 520-524 [in Ukrainian].
 29. Malashchuk, D.V., Hrynchak, N.A. (2018). Vplyv systemy intehrovanoi mizhnarodnoi lohistyky na formuvannia hlobalnoho lohistychnoho menedzhmentu [The influence of the system of integrated international logistics on the formation of global logistics management]. Investytsii: praktyka ta dosvid Investments: practice and experience, 13, рр. 22-25 [in Ukrainian].
 30. Kozak, Yu.H., Moisieiev, D.S. Sutnist ta osoblyvosti mizhnarodnoi lohistyky [The essence and features of international logistics]. Retrieved from https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/09/283.pdf [in Ukrainian].
 31. Khmelevskyi, O.V. (2019). Mizhnarodna lohistyka u kliuchovykh trendakh yii rozvytku [International logistics in the key trends of its development]. Infrastruktura rynku Market infrastructure, Issue 38, рр. 61-67. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct38-10 [in Ukrainian].
 32. Shelobaev, S. I. (2000). Mathematical methods and models in economics, finance, business. Moscow, UNITI-DANA. 367 p. [in Russian].
 33. Yerina, A. M. (2001). Statystychne modeliuvannia ta prohnozuvannia [Statistical modeling and forecasting]. Kyiv, KNEU [in Ukrainian].
 34. Heiets, V. M., Klebanova, T. S., Cherniak, O. I., Ivanov, V. V., Dubrovina, N. A., Stavytskyi, A. V. (2008). Modeli i metody sotsialno-ekonomichnoho prohnozuvannia [Models and methods of socio-economic forecasting]. 2nd ed., corrections. Kharkiv, INZhEK [in Ukrainian].
 35. Holubova, H. V. (2018). Statystychnyi analiz ta prohnozuvannia eksportu Ukrainy [Statistical analysis and forecasting of Ukraine’s exports]. Statystyka Ukrainy Statistics of Ukraine, 2, рр. 6-12. DOI: https://doi.org/10.31767/su.2(81)2018.02.01 [in Ukrainian].
 36. Zaloznova, Yu. S., Trushkina, N. V. (2020). Udoskonalennia orhanizatsii zbutovoi diialnosti vuhledobuvnykh pidpryiemstv Ukrainy v umovakh nestabilnosti popytu: teoriia i praktyka [Improving the organization of sales activities of coal-mining enterprises of Ukraine in conditions of demand instability: theory and practice]. Kyiv, ІІЕ of NAS of Ukraine. 166 р. [in Ukrainian].

Full Text .pdf