2020 2

Regime of International-Public-Private Partnership in Scientific, Technical and Innovation Spheres in the Context of European Integration Processes

Yu.S. Zaloznova
Corresponding Member NAS of Ukraine, Doctor of Economic Sciences, professor
ORCID https://orcid.org/0000-0003-3106-1490
е-mail: zaloznova.iep@gmail.com;

І.Р. Petrova,
Phd in Economic Sciences
ORCID https://orcid.org/0000-0002-0515-5349
e-mail: msirynapetrova@gmail.com
Institute of Industrial Economics of the NAS of Ukraine, Kyiv

Citation Format
Zaloznova Yu.S., Petrova I.P. Regime of International-Public-Private Partnership in Scientific, Technical and Innovation Spheres in the Context of European Integration Processes. Management of Economy: Theory and Practice. Chumachenko’s Annalscollection of scientific papers / Institute of Industrial Economics of the NAS of Ukraine. Kyiv, 2020. P. 19-31. DOI: https://doi.org/10.37405/2221-1187.2020.19-31 

Language
Ukrainian

Resume
The possibilities of using public-private partnerships in scientific, technical and innovation spheres in the context of European integration processes have been substantiated. The European experience of using public-private partnership is considered. Four directions of application of public-private partnership are given: strategic cooperation in the spheres of social innovation and high technologies; ensuring interaction between science and business and transfer of technologies to the market turnover; smart support for business entities, private investment in research and innovation through partner financing and risk sharing between public and private partners; cluster-oriented policy.
It is proposed to supplement the public-private partnership with an international component, taking into account the investments of international organizations and international donors, and to introduce the concept of “international-public-private partnership” into scientific and practical circulation, and to introduce the “regime of international-public-private partnership” to stimulate investment attraction. An algorithm for the introduction of a regulatory regime for international-public-private partnership for the creation of an innovative infrastructure and the implementation of innovative projects is proposed.

Keywords
public-private partnership, scientific and technical sphere, innovation sphere, European integration processes, European Union, international-public-private partnership, regime of international-public-private partnership.

Referensces

 1. Hudz, O.Ye., Bairamov, S. (2016). Instrumenty derzhavno-pryvatnoho part­nerstva shchodo aktyvizatsii innovatsiinoho rozvytku telekomunikatsiinykh pid­pryiemstv [Instruments of public-private partnership to intensify the innovative development of telecommunications enterprises]. Ekonomika. Menedzhment. Biznes – Economy. Management. Business, 4, рр. 5–11 [in Ukrainian].
 2. Kondrashova, O. (2013). Formuvannia modeli vzaiemodii osvity, derzhavy ta biznesu [Formation of the model of interaction of education, state and business]. Visnyk Luhanskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Pedahohichni nauky– Bulletin of Luhansk Taras Shevchenko National University. Pedagogical sciences, 15, рр. 5–13 [in Ukrainian].
 3. Lebedieva, L.V., Mytrofanova, A.S. (2017). Problemy komertsializatsii systemy vyshchoi osvity v Ukraini za umov formuvannia postindustrialnoho ladu [Problems of commercialization of the higher education system in Ukraine under the conditions of formation of the post-industrial system]. Biznes Inform – Business Inform, 2, рр. 65–71 [in Ukrainian].
 4. Davydov, I. (2020). Instrumentarii derzhavno-pryvatnoho partnerstva v systemi vyshchoi osvity [Tools of public-private partnership in the system of higher education]. Prychornomorski ekonomichni studii – Black Sea Economic Studies, Issue 58(2), рр. 93-98. doi: https://doi.org/10.32843/bses.58-36 [in Ukrainian].
 5. Shylepnytskyi, P.I., Petrova, I.P. (2019). Osoblyvosti vykorystannia derzhavno-pryvatnoho partnerstva v osviti: zakordonnyi dosvid [Features of the use of public-private partnership in education: foreign experience]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 12. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2019_12_14. doi: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2019.12.12 [in Ukrainian].
 6. Mihai, N.B. (2020). Derzhavno-pryvatne partnerstvo u sferi innovatsiinoi diialnosti: zakordonnyi dosvid ta vitchyzniani realii [Public-private partnership in the field of innovation: foreign experience and domestic realities]. Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu imeni V. I. Vernadskoho. Seriia: Ekonomika i upravlinnia – Scientific notes of Tavriya National University named after VI Vernadsky. Series: Economics and Management, Vol. 31 (70), No. 1, рр. 52-59. doi: https://doi.org/10.32838/2523-4803/70-1-9 [in Ukrainian].
 7. Strashchenko, A.O., Kyrychenko, O.V. (2020). Neobkhidnist zapro­vadzhennia mekhanizmiv derzhavnoho pryvatnoho partnerstva pry nadanni osvitnikh posluh na mistsevomu rivni [The need to introduce mechanisms of public-private partnership in the provision of educational services at the local level]. Suchasni pytannia ekonomiky i prava – Modern issues of economics and law, Issue 1, рр. 160-165.
 8. Taranenko, I.V., Okhinko, O.V. (2011). Derzhavno-pryvatne partnerstvo v innovatsiinii sferi: svitovyi dosvid ta perspektyvy rozvytku v Ukraini [Public-private partnership in the field of innovation: world experience and prospects for development in Ukraine]. Biuleten Mizhnarodnoho Nobelivskoho ekonomichnoho forumu – Bulletin of the International Nobel Economic Forum, 1 (44), рр. 376-386 [in Ukrainian].
 9. Arabey, E. Novaya yevropeyskaya strategiya «Yevropa 2020» [New European Strategy “Europe 2020”]. Retrieved from http://eulaw.ru/content/307 [in Russian].
 10. Amosha, O. I., Drachuk, Yu.Z., Zaloznova, Yu.S. et al. (2017). Zasto­suvannia publichno-pryvatnoho partnerstva u sferi innovatsiinoho rozvytku vuhilnoi promyslovosti [Application of public-private partnership in the field of innovative development of the coal industry]. Kyiv, ІІЕ of NAS of Ukraine [in Ukrainian].
 11. Sheliubskaia, N.V. Ynnovatsyonnaia stratehyia ES: razvytye posle kryzysa [EU innovation strategy: post-crisis development]. Retrieved from http://innclub.info/wp-content/…/02/шелюбская_ 2368 стр_конк_кач_001.doc [in Ukrainian].
 12. Tarash, L.I., Petrova, I.P. (2015). Svitovi ta yevropeiski tendentsii rozvytku derzhavno-pryvatnoho partnerstva u vyznachenni priorytetnykh sfer zastosuvannia [Global and European trends in the development of public-private partnership in identifying priority areas of application]. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy – Herald of the Economic Sciences of Ukraine, 1 (28), рр. 133-141 [in Ukrainian].
 13. Analiz zakonodavstva Ukrainy u sferi doslidzhen, rozrobok ta innovatsiinoi diialnosti ta propozytsii shchodo dopovnen do zakonodavstva [Аnalysis of the legislation of Ukraine in the field of research, development and innovation and proposals for amendments to the legislation.]. EU project “Improvement of strategies, policies and regulation of innovation in Ukraine”. (2011). Kyiv, Feniks [in Ukrainian].
 14. Joint Technology Initiatives. Public – Private Partnerships in EU Research. European Comission. European Communities. (2008). Retrieved from ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/jtis-brochure_en.pdf.
 15. Yevropeiski tekhnolohichni platformy ta pidkhody do stvorennia ukrainskykh tekhnolohichnykh platform. Formuvannia merezhi obminu informatsiieiu pro naukovo-osvitni prohramy Yevropeiskoho Soiuzu [European technology platforms and approaches to the creation of Ukrainian technology platforms. Formation of a network for the exchange of information on scientific and educational programs of the European Union.]. (2012). Project № 45309. Bulletin, 2. Retrieved from http://cstei.lviv.ua/upload/pub/IRF/1340728263_69.pdf [in Ukrainian].
 16. Simson, O. (2011). Derzhavno-pryvatne partnerstvo v innovatsiinii sferi [Public-private partnership in the field of innovation]. Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy – Bulletin of the Academy of Legal Sciences of Ukraine, 4, рр. 222-230 [in Ukrainian].
 17. Zaloznova, Yu., Petrova, I., Trushkina, N. (2016). Klasyfikatsiia form derzhavno-pryvatnoho partnerstva: uzahalnenniazarubizhnoho ta vitchyznianoho dosvidu [Classification of forms of public-private partnership: generalization of foreign and domestic experience]. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, 3, рр. 88–105 [in Ukrainian].
 18. Tarash, L.I., Petrova, I.P. (2015). Derzhavno-pryvatne partnerstvo – upravlinska tekhnolohiia modernizatsii ekonomiky [Public-private partnership – management technology of modernization of the economy]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu – Economic Herald of the Donbas, 2 (40), рр. 128-134 [in Ukrainian].
 19. Shylepnytskyi, P.I., Petrova, I.P. (2020). Mozhlyvosti publichno-pryvatnoho partnerstva dlia innovatsiinoho rozvytku promyslovosti [Possibilities of public-private partnership for innovative industry development]. Infrastruktura rynku – Market infrastructure, Issue 47. Retrieved from http://www.market-infr.od.ua/uk/47-2020/. doi: https://doi.org/10.32843/infrastruct47-10 [in Ukrainian].
 20. Lіashenko, V.I. (2006). Regulirovaniye razvitiya ekonomicheskikh sistem: teoriya, rezhimy, instituty [Regulation of the development of economic systems: theory, regimes, institutions]. Donetsk, DonNTU [in Russian].
 21. Lіashenko, V.I. (2012). Finansovo-regulyatornyye rezhimy stimulirovaniya ekonomicheskogo razvitiya: vvedeniye v ekonomicheskuyu rezhimologiyu [Financial and regulatory regimes for stimulating economic development: an introduction to economic regimeology]. Donetsk, IІЕ of NAS of Ukraine [in Russian].
 22. Petrova, I. P. (2020). Modernizatsiia ekonomiky staropromyslovykh rehioniv na zasadakh smart-spetsiali­zatsii [Modernization of the economy of old industrial regions on the basis of smart-specialization]. Visnyk Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy – Bulletin of the National Academy of Sciences of Ukraine, 6, рр. 30-37. https://doi.org/10.15407/visn2020.06.030 [in Ukrainian].
 23. Petrova. I.P. (2020). Rezhym mizhnarodno-publichno-pryvatnoho partner­stva dlia pryskorennia neoindustrialnoi modernizatsii ekonomiky staropromyslovykh rehioniv [Mode of international public-private partnership to accelerate the neo-industrial modernization of the economy of old industrial regions]. Suchasni tekhnolohii menedzhmentu, informatsiine, finansove ta oblikove zabezpechennia rozvytku ekonomiky v umovakh yevrointehratsii – Modern technologies of management, information, financial and accounting support of economic development in the conditions of European integration: Proceedings of the All-Ukrainian Scientific and Practical Internet Conference, (рр. 109-111), Cherkasy: Eastern European University of Economics and Management [in Ukrainian].

Full Text .pdf