2020 18

Methodology for the Formation of Integrated Strategic Planning for the Socio-Economic Development of Ukraine

V.V. Stolyarova
Doctor of Philosophy in Economics
ORCID https://orcid.org/0000-0002-9483-5126
e-mail: antoshka_2007@ukr.net,
Institute of Physical Economics. S.A. Podolinsky, Kyiv

Citation Format
Stolyarova V.V. Methodology for the Formation of Integrated Strategic Planning for the Socio-Economic Development of Ukraine. Management of Economy: Theory and Practice. Chumachenko’s Annalscollection of scientific papers / Institute of Industrial Economics of the NAS of Ukraine. Kyiv, 2020. P. 274-297. DOI: https://doi.org/10.37405/2221-1187.2020.274-297

Language
Ukrainian

Resume
In the article, based on the results of many years of scientific and analytical research developments using classical and modern research methods, a set of principles for the formation of complex strategic planning for the socio-economic development of Ukraine is substantiated.
A comparative analysis of the methodological support of strategic planning in the conditions of a market economy and in conditions of planned management of the national economy has been carried out.
Particular attention is paid to the disclosure of paradoxes and problems in the development of State and regional development strategies: lack of historical continuity of new government decisions; bringing with a delay in time indicators of strategic development after the Second Maidan (November 2013 – February 2014); deliberate rejection of the draft law on state strategic planning in 2011 and 2017; introduction, under external influence, of the centrifugal mechanism of regional development from the integral socio-economic development of the state; ignoring the timely delivery of new decisions to the relevant state, regional and local authorities.
The essence and content of the principles of the formation of complex strategic planning of the socio-economic development of Ukraine when they are used at the national and regional levels of management, life and management are revealed.
The necessity of urgent use of the principle of spirituality in the conditions of liberalization of the land market in Ukraine has been proved.
The use of the principle of harmony based on the proportions of the “Golden Section” between the state and local budgets in the consolidated budget of the state during the transition to budgetary federalism is considered in detail.
Emphasized on the need to develop the Strategic Code of Ukraine, and at the first stage – the Planning Code of Ukraine. 

Keywords
spirituality, human-centeredness, constitutionality, statehood, civilization, sustainable development, wisdom of nature, unity, integrity, hierarchy, harmonization, justice, continuity, analyticity, predictability.

Referensces

 1. Mostepanenko, M.V. (1972). Filosofiya i metodyi nauchnogo poznaniya [Philosophy and methods of scientific knowledge]. Leningrad, Lenizdat [in Russian].
 2. Stetsenko, D.M. (2005). Metodolohiia naukovykh doslidzhen [Research methodology]. Kyiv, Znannia [in Ukrainian].
 3. Obushnyi, M.I. (2004). Politolohiia: Dovidnyk [Political Science: Handbook]. Kyiv, Dovira [in Ukrainian].
 4. Stoliarova, V.V. (2020). Metodolohichni osnovy dosiahnennia uzghod­zhenosti i zbalansovanosti Rehionalnykh stratehii z Derzhavnoiu stratehiieiu rehionalnoho rozvytku Ukrainy [Methodological bases for achieving coherence and balance of Regional Strategies with the State Strategy of Regional Development of Ukraine]. Priority directions of social and economic development of Ukraine: collective monograph. (рр. 177-213). Kyiv, Talkom [in Ukrainian].
 5. Stoliarova, V.V. (2020). Pryntsypy vyznachennia ta obgruntuvannia stratehichnykh tsilei, priorytetiv i indykatoriv liudynotsentryskoho rozvytku v rehionakh [Principles of definition and substantiation of strategic goals, priorities and indicators of human-centered development in the regions]. Priority directions of social and economic development of Ukraine: collective monograph. (рр. 214-229). Kyiv, Talkom [in Ukrainian].
 6. Stoliarova, V.V. (2020). Monitorynh protsesiv, protsedur i skladovykh liudynotsentryskoho rozvytku v rehionakh [Monitoring of processes, procedures and components of human-centered development in the regions]. Priority directions of social and economic development of Ukraine: collective monograph. (рр. 230-257). Kyiv, Talkom [in Ukrainian].
 7. Stoliarova, V.V. (2020). Orhanizatsiino-metodychne zabezpechennia uzghod­zhenoho stratehichnoho upravlinnia sotsialno-ekonomichnym rozvytkom rehioniv ta derzhavy v transformatsiinykh umovakh [Organizational and methodological support of coordinated strategic management of socio-economic development of regions and the state in transformational conditions]. Strategic priorities of socio-economic development of Ukraine: a collective monograph. (рр. 89-131). Kyiv, Talkom [in Ukrainian].
 8. Lenіn, V.І. Statistika i sotsiologiya [Statistics and sociology]. Complete collection of works, volume 30, pp. 349-356 [in Russian].
 9. Lenіn, V.І. Konspekt knigi Gegelya “Lektsii po istorii filosofii” [Synopsis of Hegel’s book “Lectures on the History of Philosophy”]. Complete collection of works, volume 29, pp. 219-278 [in Russian].
 10. Proekt Zakonu pro derzhavne stratehichne planuvannia. (2011). [Draft Law on State Strategic Planning]. Retrieved from http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=9407 [in Ukrainian].
 11. Krainiev P. P. (Ed.). (2012). Entsyklopediia intelektualnoi vlasnosti [Encyclopedia of Intellectual Property]. Kyiv, Start [in Ukrainian].
 12. Proekt Zakonu pro derzhavne stratehichne planuvannia. [Draft Law on State Strategic Planning]. (2017). Retrieved from http://me.gov.ua [in Ukrainian].
 13. Pro Stratehiiu staloho rozvytku «Ukraina – 2020»: Ukaz Prezydenta Ukrainy Petra Poroshenka vid 12 sichnia 2015 roku [On the Sustainable Development Strategy “Ukraine – 2020”: Decree of the President of Ukraine Petro Poroshenko of January 12, 2015]. Retrieved from http://www.kharkivosvita.net.ua/document/4946 [in Ukrainian].
 14. Stratehiia staloho rozvytku «Ukraina-2020» [Ukraine 2020 Sustainable Development Strategy]. Retrieved from https://uk.wikipedia.org/ [in Ukrainian].
 15. Halchynskyi, A.S., Heiets, V.M. et al. (2004). Stratehiia ekonomichnoho ta sotsialnoho rozvytku Ukrainy (2004-2015 roky) “Shliakhom yevropeiskoi intehratsii” [Strategy of economic and social development of Ukraine (2004-2015) “Through European integration”]. Kyiv, IVTs Derzhkomstatu Ukrainy [in Ukrainian].
 16. Shevchuk, V.Ya., Chernyak, V.K., Kovalchuk, T.T., Pedan, M.P., Pankov, O.I. et al. (2016). Rozvytok zarady poriatunku [Development for salvation]. Kyiv, Heoprynt [in Ukrainian].
 17. Priorytetni napriamy sotsialno-ekonomichnoho rozvytku Ukrainy: kolektyvna monohrafiia [Priority directions of socio-economic development of Ukraine: collective monograph]. Antoshkina L.I., Runcheva N.V., Goryacha O.L. (Eds.). (2020). Kyiv, Talkom [in Ukrainian].
 18. Shyshkin, Viktor. (2018). Chomu ya buv proty. “Okremi dumky” suddi Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Why I was against. “Some opinions” of a judge of the Constitutional Court of Ukraine]. Kyiv, Tempora [in Ukrainian].
 19. Naukovo-praktychnyi komentar do Biudzhetnoho Kodeksu Ukrainy [Scientific and practical commentary to the Budget Code of Ukraine]. (2011). 2nd ed., Ext. and processing. Kyiv, State Educational and Scientific Institution “Academy of Financial Management”, Ukrainian State University of Finance and International Trade [in Ukrainian].
 20. Shynkariuk, O.V. (2019). Pryntsypy vyznachennia stratehichnykh tsilei, priorytetiv i indykatoriv derzhavnoho rehuliuvannia liudynotsentrystskoho rozvytku rehioniv [Principles of determining strategic goals, priorities and indicators of state regulation of human-centric development of regions]. Upravlinnia ekonomikoiu: teoriia ta praktyka. Vosmi chumachenkivski chytannia – Economic Management: theory and practice. Eight Chumachenko readings, рр. 119-141. Kiev, IIE of NAS of Ukraine. doi: https://doi.org/10.37405/2221-1187.2019.119-141 [in Ukrainian].
 21. Stoliarova, V.V., Ovcharenko, T.V., Kalashnikova, L.M. (2019). Stanov­lennia biudzhetnoho federalizmu v Ukraini ta osoblyvosti suchasnoho Donbasu [Formation of budget federalism in Ukraine and features of modern Donbass]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu – Economic Herald of the Donbas, 3 (57), pp. 89-102. doi: https://doi.org/10.12958/1817-3772-2019-3(57)-89-102 [in Ukrainian].
 22. Valovyi vnutrishnii product [Gross Domestic Product]. Retrieved from https://uk.wikipedia.org/wiki/Valovyi_vnutrishnii_produkt [in Ukrainian].
 23. Valovoi rehyonalnyi product [Gross regional product]. Retrieved from https://uk.wikipedia.org/wiki/Valovoi_rehyonalnyi_produkt [in Russian].
 24. Stolyarov, V. F., Shinkaryuk, O. V., Ostrovetskyy, V. V., Stolyarova, V. V. (2020). Metodolohichni zasady fiskalnoi detsentralizatsii dokhodiv v umovakh stanovlennia biudzhetnoi federalizatsii unitarnoi derzhavy [Methodological bases of fiscal decentralization of incomes in the conditions of formation of budgetary federalization of the unitary state]. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 1 (38), рр. 202-218. doi: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2020.1(38).202-218 [in Ukrainian].
 25. Cherniak, V.K. (2020). Ukrainskomu narodu – stabilnyi planomirnostiikyi liudskyi rozvytok (otsinka stanu naukovo-administratyvnoho zabezpechennia). Chastyna I. Zahalna sytuatsiia zi stratehichnym planuvanniam liudskoho rozvytku v Ukraini [To the Ukrainian people – stable planned sustainable human development (assessment of the state of scientific and administrative support). Part I. General situation with strategic planning of human development in Ukraine]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu – Economic Herald of the Donbas, № 1 (59), pp. 199-217. doi: https://doi.org/10.12958/1817-3772-2020-1(59)-199-217 [in Ukrainian].

Full Text .pdf