2020 16

Development of Forecasts of Export-Import Operations in the System of Foreign Economic Activity

О.S. Prokopyshyn,
Phd in Economics
ORCID https://orcid.org/0000-0002-7027-3499
e-mail: os378@ukr.net,
Lviv National Agrarian University, Dublyany

Citation Format
Prokopyshyn O.S. Development of Forecasts of Export-Import Operations in the System of Foreign Economic Activity. Management of Economy: Theory and Practice. Chumachenko’s Annalscollection of scientific papers / Institute of Industrial Economics of the NAS of Ukraine. Kyiv, 2020. P. 252-260. DOI: https://doi.org/10.37405/2221-1187.2020.252-260

Language
Ukrainian

Resume
At present, the problems of managing export-import operations in the system of foreign economic activity of enterprises of various industries are becoming especially relevant.
The article forecasts the indicators of export-import operations using the autoregression method. Calculations show an increase in exports and imports from European countries to Ukraine; volume of investments in foreign economic activity; reduction of the balance of export-import operations and the ratio between imports and exports.
It is proved that forecasting is an effective tool for planning foreign economic activity of economic entities, the application of which will facilitate the adoption of scientifically sound management decisions in the formation of plans for shipment to consumers, production programs and strategies for strategic development of enterprises; identification of reserves to increase the efficiency of the organization of international sales activities; optimization of the structure of export-import operations.

Keywords
export-import operations, export, import, balance, foreign economic activity, foreign trade, foreign trade balance, investments, forecasting, statistical methods, economic-mathematical modeling.

Referensces

 1. Lipych, L. H., Fatenok-Tkachuk, A. O. (2010). Formuvannia stratehii rozvytku zovnishnoekonomichnoi diialnosti mashynobudivnykh pidpryiemstv [Formation of strategy of development of foreign economic activity of machine-building enterprises]. Lutsk, Volyn National University Lesya Ukrainka University. 220 р. [in Ukrainian].
 2. Shmyhol, N. M., Pavliuk, T. S. (2016). Problemni pytannia rozvytku zovnishnoekonomichnoi diialnosti Ukrainy [Problematic issues of development of foreign economic activity of Ukraine]. Prychornomorski ekonomichni studii – Black Sea Economic Studies, Issue 6, рр. 118-121 [in Ukrainian].
 3. Khomenko, T. Yu., Krush, P. V. (2017). Metodychni pidkhody do otsinky efektyvnosti upravlinnia zovnishnoekonomichnoiu diialnistiu [Methodical approaches to the assessment of the effectiveness of foreign economic activity management]. Aktualni problemy ekonomiky ta upravlinnia – Current problems of economics and management, 11. Retrieved from http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/102593 [in Ukrainian].
 4. Fomishyna, V. M., Rybchuk, A. V., Zinchenko, V. V. et al. (2017). Suchasni tendentsii mizhnarodnykh ekonomichnykh vidnosyn i zovnishnoekonomichni zviazky Ukrainy [Modern tendencies of international economic relations and foreign economic relations of Ukraine]. Kherson, VKF STAR LTD. 340 р. [in Ukrainian].
 5. Akymenko, O. Yu. (2018). Teoretyko-metodolohichni aspekty rehuliuvannia zovnishnoekonomichnoi diialnosti promyslovykh pidpryiemstv v umovakh yevropeiskoi intehratsii [Theoretical and methodological aspects of regulation of foreign economic activity of industrial enterprises in the conditions of European integration]. Determinanty sotsialno-ekonomichnoho rozvytku Ukrainy v umovakh transformatsiinykh zrushen – Determinants of socio-economic development of Ukraine in terms of transformational changes. (рр. 67-76). Chernihiv, ChNTU [in Ukrainian].
 6. Buhas, V. V., Kazimirova, O. V. (2018). Sutnist, vydy ta osoblyvosti rozvytku zovnishnoekonomichnoi diialnosti pidpryiemstv elektroenerhetyky v natsionalnii ekonomitsi Ukrainy [The essence, types and features of development of foreign economic activity of electric power enterprises in the national economy of Ukraine]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 12. doi: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2018.12.75 [in Ukrainian].
 7. Tarasiuk, H. M., Horshkova, L. O. (2018). Pidkhody do vyrishennia problem zovnishnoekonomichnoi diialnosti pidpryiemstv Ukrainy [Approaches to solving problems of foreign economic activity of Ukrainian enterprises]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky – Global and national economic problems, Issue 21, рр. 412-415 [in Ukrainian].
 8. Akymenko, O. Yu. (2019). Teoretychna kontseptualizatsiia zovnishno­ekonomichnoi diialnosti yak vahomoho faktoru ekonomichnoi stabilizatsii derzhavy [Theoretical conceptualization of foreign economic activity as an important factor of economic stabilization of the state]. Prychornomorski ekonomichni studii – Black Sea Economic Studies, Issue 38-1, рр. 37-42 [in Ukrainian].
 9. Didukh, S. M. (2019). Zovnishnoekonomichna diialnist vertykalno intehro­vanykh ahropromyslovykh kholdynhiv v umovakh yevrointehratsii [Foreign economic activity of vertically integrated agro-industrial holdings in the conditions of European integration]. Zovnishnoekonomichna diialnist Ukrainy v systemi hlobalnykh konkurentnykh vidnosyn: ahroprodovolchyi vymir – Foreign economic activity of Ukraine in the system of global competitive relations: agro-food dimension. (рр. 58-67). Odessa, Astroprint [in Ukrainian].
 10. Rakhman, M. S., Yevtushenko, V. A., Rudas, D. S. (2020). Zovnishno­ekonomichna diialnist Ukrainy z krainamy YeS [Foreign economic activity of Ukraine with EU countries.]. Infrastruktura rynku – Market infrastructure, Issue 47, рр. 39-44. doi: https://doi.org/10.32843/infrastruct47-7 [in Ukrainian].
 11. Kozak, Yu., Sukach, O., Burlachenko, D. (2020). Zovnishnoekonomichna diialnist pidpryiemstva [Foreign economic activity of the enterprise]. Kyiv, Center for Educational Literature [in Ukrainian].
 12. Kononov, I. I. (2020). Sutnist zovnishnoekonomichnoi diialnosti yak obiekta oblikovoho modeliuvannia [The essence of foreign economic activity as an object of accounting modeling]. Biznes Inform – Business Inform, 5, рр. 79-86. doi: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-5-79-86 [in Ukrainian].
 13. Pyrozhkov, S., Preiher, D., Maliarchuk, I. (2005). Problemy realizatsii tranzytnoho potentsialu Ukrainy u konteksti rozshyrennia YeS i formuvannia YeEP [Problems of realization of transit potential of Ukraine in the context of EU enlargement and formation of SES]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 3, рр. 4-19 [in Ukrainian].
 14. Kuzmin, P. V. (2012). Osoblyvosti vykorystannia tranzytnoho potentsialu Ukrainy v umovakh mizhnarodnoi intehratsii [Peculiarities of using the transit potential of Ukraine in the conditions of international integration]. Naukovi pratsi Naukovo-doslidnoho finansovoho instytutu – Scientific works of the Research Financial Institute, 4(61), рр. 209-213 [in Ukrainian].
 15. Melnyk, O. M. (2013). Kharakterystyka tranzytu yak vydu mytnoho rezhymu [Characteristics of transit as a type of customs regime]. Yevropeiski perspektyvy – European perspectives, 12, рр. 140-144 [in Ukrainian].
 16. Kovalska, L. L., Savosh, L. V., Pavliuk, L. V. (2014). Tranzytnyi potentsial rehionu: otsinka ta napriamy optymizatsii [Transit potential of the region: assessment and directions of optimization]. Ekonomichnyi chasopys-ХХI – Economic annals-XXI, 3-4(1), рр. 82-85 [in Ukrainian].
 17. Platonov, A. Yu. (2017). Tranzytnyi potentsial Ukrainy ta strymuiuchi faktory rozvytku mizhnarodnykh vantazhnykh perevezen [Transit potential of Ukraine and restraining factors of international freight transportation development]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 12. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5943 [in Ukrainian].
 18. Belinska, Ya. V., Koliada, O. V., Nazarov, M. I. et al. (2018). Eksportno-importni operatsii [Export-import operations]. Irpin, University of SFS of Ukraine. 254 р. [in Ukrainian].
 19. Liashenko, V. I., Osadcha, N. V., Trushkina, N. V. (2020). Instytutsiini umovy pidvyshchennia efektyvnosti vykorystannia tranzytnoho potentsialu Prydniprovskoho ekonomichnoho raionu [Institutional conditions for increasing the efficiency of using the transit potential of the Prydniprovsky economic district]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Ser.: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo – Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. Ser .: International economic relations and the world economy, Issue 34, рр. 137-146. doi: https://doi.org/10.32782/2413-9971/2020-34-23 [in Ukrainian].
 20. Osadcha, N.V., Dziuba, S.V., Lashin, P.M. (2020). Expor Potential of Dnepropetrovsk Region: Development Priorities (on the Example of Asian Countries). Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 1 (38), рр. 36-45. doi: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2020.1(38).36-45 [in Ukrainian].
 21. Osadcha, N. V. (2013). Formuvannia hlobalnykh instytutiv rehuliuvannia mytnoi spravy [Formation of global institutes of customs regulation]. Dnipropetrovsk, Nova ideolohiia [in Ukrainian].
 22. Osadcha, N. V. (2014). Zminy rehuliatornoi polityky Ukrainy v umovakh pidpysannia asotsiatsii z Yevropeiskym Soiuzom [Changes in the regulatory policy of Ukraine in terms of signing an association with the European Union]. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 3, рр. 71-75 [in Ukrainian].
 23. Osadcha, N. V. (2015). Vplyv rehuliuvannia mytnoi polityky na natsionalne hospodarstvo krainy [Influence of customs policy regulation on the national economy.]. Ekonomichnyi visnyk Natsionalnoho hirnychoho universytetu – Economic Bulletin of the National Mining University, 1(49), рр. 52-59 [in Ukrainian].
 24. Shelobaev, S. I. (2000). Matematicheskiye metody i modeli v ekonomike, finansakh, biznese [Mathematical methods and models in economics, finance, business]. Moscow, UNITY-DANA [in Russian].
 25. Yerina, A. M. (2001). Statystychne modeliuvannia ta prohnozuvannia [Statistical modeling and forecasting]. Kyiv, KNEU [in Ukrainian].
 26. Heiets, V. M., Klebanova, T. S., Cherniak, O. I., Ivanov, V. V., Dubrovina, N. A., Stavytskyi, A. V. (2008). Modeli i metody sotsialno-ekonomichnoho prohnozu­vannia [Models and methods of socio-economic forecasting]. 2nd ed., corrected. Kharkiv, INZHEK [in Ukrainian].
 27. Holubova, H. V. (2018). Statystychnyi analiz ta prohnozuvannia eksportu Ukrainy [Statistical analysis and forecasting of Ukrainian exports]. Statystyka Ukrainy – Statistics of Ukraine, 2, рр. 6-12. doi: https://doi.org/10.31767/su.2(81)2018.02.01 [in Ukrainian].
 28. Zaloznova, Yu. S., Trushkina, N. V. (2020). Obgruntuvannia stratehichnykh napriamiv udoskonalennia orhanizatsii zbutovoi diialnosti vuhilnykh pidpryiemstv Ukrainy [Substantiation of strategic directions of improvement of organization of sales activity of coal enterprises of Ukraine]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 4(701), рр. 6-38. doi: https://doi.org/10.15407/economyukr.2020.04.006 [in Ukrainian].
 29. Zaloznova, Yu. S., Trushkina, N. V. (2020). Udoskonalennia orhanizatsii zbutovoi diialnosti vuhledobuvnykh pidpryiemstv Ukrainy v umovakh nestabilnosti popytu: teoriia i praktyka [Improving the organization of sales activities of coal mining enterprises of Ukraine in conditions of demand instability: theory and practice]. Kyiv, ІІЕ of NAS of Ukraine [in Ukrainian].
 30. Prokopyshyn, O. S. (2014). Podatok na dodanu vartist: osoblyvosti opodatkuvannia ta obliku v eksportno-importnykh operatsiiakh [Value added tax: features of taxation and accounting in export-import operations]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky – Bulletin of Khmelnytsky National Universit. Economic sciences, 4(1), рр. 72-75 [in Ukrainian].
 31. Hnatyshyn, L. B., Prokopyshyn, O. S., Maletska, O. I. (2020). Modernizatsiia systemy opodatkuvannia pidpryiemstv z urakhuvanniam yevropeiskoho dosvidu [Modernization of the enterprise taxation system taking into account the European experience]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 7. doi: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.7.70 [in Ukrainian].

Full Text .pdf