2020 15

Formation of Agro-Food Market Logistics

А.С. Navolokina,
Phd in Economic Sciences, Corresponding Member AES of Ukraine
ORCID https://orcid.org/0000-0003-1711-6002

e-mail: allanavolokina@gmail.com,
Private institution of higher education “International European University”, Kiev

Citation Format
Navolokina A.S. Formation of Agro-Food Market Logistics. Management of Economy: Theory and Practice. Chumachenko’s Annalscollection of scientific papers / Institute of Industrial Economics of the NAS of Ukraine. Kyiv, 2020. P. 243-251. DOI: https://doi.org/10.37405/2221-1187.2020.243-251

Language
Ukrainian

Resume
The article considers the concept of “agro-logistics”, as well as a generalized scheme of logistics of the agri-food market. The essence and state of material and information flows in Ukraine, which arise between the links of logistics of the agri-food market at all stages of supply, production and marketing of agro-industrial and food complexes, are described.
The analysis of the Logistics Performance Index and the position of Ukraine in this international ranking is given, as well as the weaknesses of technological and information support of logistics links that operate in the modern system of sales of agricultural products.

Keywords
agri-food market, logistics, agro-industrial products, material flows, information flows.

Referensces

 1. Osadcha, N. V., Liashenko, V. I., Haliasovska, O. V., Dziuba, S. V. (2019). Osoblyvosti eksportu ahropromyslovoi produktsii v Ukraini ta prydniprovskomu [Features of export of agro-industrial products in Ukraine and Dnieper]. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 1, pp. 82-91 [in Ukranian].
 2. Hrytsenko, S.I., Tereshchenko, S. V. (2015). Ahrolohistyka v Ukraini: suchasnyi stan i perspektyvy rozvytku [Agrologistics in Ukraine: current state and development prospects]. Visnyk Donetskoho natsionalnoho universytetu. Ser. v: ekonomika i pravo – Bulletin of Donetsk National University, Series: Economics and Law, Vol. 1, pp. 87-89 [in Ukranian].
 3. Samoilyk, Yu. V. (2015). Mekhanizm formuvannia i rozvytku lohistychnykh system skotarstva v ahroformuvanniakh [Mechanism of formation and development of logistic systems of cattle breeding in agro-formations]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia : Ekonomika i menedzhment – Scientific Bulletin of the International Humanities University. Series: Economics and Management, Issue 11, рр. 84-88 [in Ukrainian].
 4. Sumets, O. (2017). Ahrolohistyka: neobkhidnist i mozhlyvist rozvytku [Agrologistics: the need and possibility of development]. Agricultural and resource economics, Vol. 3, № 3, pp. 119-129 [in Ukranian].
 5. Banko, V.H. (2007). Lohistyka [Logistic]. 2nd ed., rework. Kyiv, KNT. 332 p. [in Ukranian].
 6. Chymosh, K. S. (2020). Analiz suchasnykh svitovykh ta vitchyznianykh tendentsii rozvytku transpo-rtnoi lohistyky v ahrarnomu sektori ekonomiky [Analysis of modern world and domestic trends in the development of transport logistics in the agricultural sector of the economy]. Ekonomika ta derzhava, Vol. 9, pp. 112–114. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2020.9.112 [in Ukranian].
 7. Agriculture of Ukraine 2013: Statistical Yearbook. (2014). Kyiv, State Statistics Service of Ukraine. 390 р. [in Ukrainian, in English].
 8. Agriculture of Ukraine 2014: Statistical Yearbook. (2015). Kyiv, State Statistics Service of Ukraine, 2015. 379 с. [in Ukrainian, in English].
 9. Agriculture of Ukraine 2015: Statistical Yearbook. (2016). Kyiv, State Statistics Service of Ukraine. 360 р. [in Ukrainian, in English].
 10. Agriculture of Ukraine 2016: Statistical Yearbook. (2017). Kyiv, State Statistics Service of Ukraine. 246 р. [in Ukrainian, in English].
 11. Agriculture of Ukraine 2017: Statistical Yearbook. (2018). Kyiv, State Statistics Service of Ukraine. 245 р. [in Ukrainian, in English].
 12. Agriculture of Ukraine 2018: Statistical Yearbook. (2019). Kyiv, State Statistics Service of Ukraine. 235 р. [in Ukrainian, in English].
 13. Agriculture of Ukraine 2019: Statistical Yearbook. (2020). Kyiv, State Statistics Service of Ukraine. 230 р. [in Ukrainian, in English].
 14. Kachurovskyi, V. Ye. (2010). Informatsiina lohistyka [Information logistics]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika» – Bulletin of the National University “Lviv Polytechnic”, No. 690 : Logistics, pp. 53-59 [in Ukranian].
 15. Kapitalni investytsii pidpryiemstv za vydamy ekonomichnoi diialnosti z rozpodilom na velyki, seredni, mali ta mikropidpryiemstva u 2010-2019 rokakh [Capital investment of enterprises by type of economic activity with a breakdown on large, medium, small and microenterprisesin 2010-2019]. State Statistics Service of Ukraine. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].
 16. U reitynhu Svitovoho Banku za pokaznykom efektyvnosti lohistyky (LPI) Ukraina pidnialas za dva roky na 14 pozytsii [According to the Logistics Performance Index (LPI) of the World Bank Group Ukraine has risen for two years on 14 positions]. Retrieved from https://investinkyiv.gov.ua/en/news/ukrayina-pidnyalas-za-dva-roki-na-14-pozicij-u-rejtingu-svitovogo-banku-za-pokaznikom-efektivnosti-logistiki-lpi [in Uk­rainian].
 17. Aggregated LPI 2012-2018. The World Bank Group. Retrieved from https://lpi.worldbank.org/international/aggregated-ranking?sort=asc&order=Customs#datatable.
 18. Golubkova, I.A., Babachenko, M.V., Levynska, T.I. (2020). Reitynhuvannia rozvytku lohistyky v Ukrain [Logistics development rating in ukraine]. Infrastruktura rynku – Market Infrastructure, 44, pp. 22–26. https://doi.org/10.32843/infrastruct44-4 [in Ukrainian].

Full Text .pdf