2020 14

Innovation Infrastructure as a Factor in Intensifying Innovation in the World’s Leading Countrie

L.V. Oleksenko,
Phd in Economics, assistant professor
ORCID https://orcid.org/0000-0002-9620-3077
e-mail: liliyaolek@ukr.net,
LLC “Institute of Innovative Bioeconomics”, Kiev

Citation Format
Oleksenko L.V. Innovation Infrastructure as a Factor in Intensifying Innovation in the World’s Leading Countries. Management of Economy: Theory and Practice. Chumachenko’s Annalscollection of scientific papers / Institute of Industrial Economics of the NAS of Ukraine. Kyiv, 2020. P. 223-242. DOI: https://doi.org/10.37405/2221-1187.2020.223-242

Language
Ukrainian

Resume
The article analyzes the definitions of the concept of innovation infrastructure and examines the tasks to be solved by innovation infrastructure. The components of innovative territorial structures are considered – scientific and technological, scientific, research parks (technoparks), business incubators and technopolises, which contribute to the rise of the economy and the intensification of the creative process. The peculiarities of the functioning of spin-off companies, business incubators, science parks, technopolises, technoparks, innovation centers in intensifying innovation activities in the countries have been clarified. Models of technology parks have been studied, namely: American, European, Japanese and Chinese.

Keywords
innovation infrastructure, innovative territorial structure, spin-off company, business incubator, science park, technopolis, technopark, innovation center.

Referensces

 1. Pro innovatsiinu diialnist. Zakon Ukrainy vid 4.07.2002 r. № 40-IV [On innovative activity: Law of Ukraine of July 4, 2002 № 40-IV]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text [in Ukrainian].
 2. Ismailov, T.A., Gamidov, G.S. (2003). Innovatsionnaya ekonomika – strategicheskoye napravleniye razvitiya Rossii v ХХІ veke. [An innovative economy is a strategic direction for the development of Russia in the 21st century]. Innovatsii – Innovation, 1, рр. 45-49 [in Russian].
 3. Varnalii, Z.S., Harmashova, O.P. (2013). Konkurentospro-mozhnist natsionalnoi ekonomiky: problemy ta priorytety innovatsiinoho zabezpechennia [Competitiveness of the national economy: problems and priorities of innovation]. Kyiv, Znannia Ukrainy [in Ukrainian].
 4. Yarkina, N.M. (2013). Ekonomika pidpryiemstva [Business Economics]. Kyiv, Lira-K. 497 р. [in Ukrainian].
 5. Pro zatverdzhennia Derzhavnoi tsilovoi ekonomichnoi prohramy «Stvorennia v Ukraini innovatsiinoi infrastruktury» na 2009-2013 rr.: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 14 travnia 2008 r. №447 [On approval of the State Targeted Economic Program «Creation of Innovative Infrastructure in Ukraine» for 2009-2013: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of May 14, 2008 №447]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/447-2008-%D0%BF#Text [in Ukrainian].
 6. Onikiienko, V.V., Yemelianenko, L.M., Teron, I.V. (2006). Innovatsiina paradyhma sotsialno-ekono­michnoho rozvytku Ukrainy [Innovative paradigm of socio-economic development of Ukraine]. Kyiv, Council for the Study of Productive Forces of Ukraine of NAS of Ukraine [in Ukrainian].
 7. Tsekhanovych, V. (2019). Models of innovation infrastructure in euroregions. Ekonomichnyi visnyk Don­basu – Economic Herald of the Donbas, 4 (58), рр. 95-99. DOI: https://doi.org/10.12958/1817-3772-2019-4(58)-95-99.
 8. Chervanov, D.M. (1999). Menedzhment innovatsiino-investytsiinoho rozvytku pidpryiemstv Ukrainy [Management of innovation and investment development of Ukrainian enterprises]. Kyiv, Znannia. 514 р. [in Ukrainian].
 9. Figurovskiy, N. (1992). Budushcheye za inkubatorami innovatsionnogo biznesa [The future belongs to incubators of innovative business]. Radikal, 44, рр. 24-29 [in Russian].
 10. Kondratenko, O.O., Nikolaiev, O.D. (2018). Rol biznes-inkubatoriv u aktyvizatsii innovatsiinoho rozvytku Ukrainy [The role of business incubators in intensifying the innovative development of Ukraine]. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 2, рр. 99-104 [in Ukrainian].
 11. Belyayev D. Tekhnoparkam – zelenyy svet [Technoparks – green light]. Retrieved from http://www.ip-centr.kiev.ua/newcipip/control/ru/publish/article/main?art_id=110573 [in Russian].
 12. The United Kingdom Science Park Association. Retrieved from http://www.ukspa.org.uk/our-organisation/about-us.
 13. Pro naukovi parky: Zakon Ukrainy vid 25 chervnia 2009 r. № 1563-VI [About science parks: Law of Ukraine of June 25, 2009 № 1563-VI]. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1563-17 [in Ukrainian].
 14. Osadcha, N.V. (2015). Aktyvizatsiia innovatsiinoi diialbnosti v naukovykh i tekhnoparkakh yak vyklyk hlobalnoi ekonomiky [Activation of innovation activity in science and technology parks as a challenge of the global economy]. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 1, рр. 108-113 [in Ukrainian].
 15. Pro spetsialnyi rezhym innovatsiinoi diialnosti tekhnolohichnykh parkiv: Zakon Ukrainy vid 16 lypnia 1999 roku № 991-XIV [About the special mode of inno­vative activity of technological parks: the Law of Ukraine of July 16, 1999 Nо. 991-XIV]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/991-14#Text [in Ukrainian].
 16. Luk’yanchikov, G., Shchukin, A. (2010). Ot tekhnoparkov – k gorodam nauki [From technology parks to science cities]. Ekspert – Ekхpert, 48 (732), рр. 19-25 [in Russian].
 17. Science Parks in Europe. Retrieved from http://www.unesco.org/sciencce/psd/thm_innov/unispar/sc_parks/europe.html.
 18. Mazur, A.A., Marinskiy, G.S., Gagauz, I.B. (2003). Sovremennyye innovatsionnyye struktury i kommertsializatsiya nauki [Modern innovative structures and commercialization of science]. Kharkiv, Kharkiv Technologies. 352 р. [in Russian].
 19. Systemy tekhnoparkov v Evrope [Technopark systems in Europe]. Retrieved from http://www.investments.com.ua/ [in Russian].

Full Text .pdf