2019 9

Principles of definition of strategic goals, priorities and indicators of state regulation of human centrist development of regions

Shinkaryuk Oksana V.
Phd in Economics
ORCID  https://orcid.org/0000-0002-3004-0404
Institute of Physical Economics. S.A. Podolinsky

Citation Format
Shinkaryuk O.V. Principles of definition of strategic goals, priorities and indicators of state regulation of human centrist development of regions. Management of Economy: Theory and Practice. Chumachenko’s Annalscollection of scientific papers / Institute of Industrial Economics of the NAS of Ukraine. Kyiv, 2019. P. 119-141. DOI: https://doi.org/10.37405/2221-1187.2019.119-141

Language
Ukrainian

Resume
The author considered the principles of state regional policy formation for the periods up to 2015, 2020, 2027 in the context of the evaluation of the draft State Strategy for Regional Development of Ukraine for the period up to 2027 in the article. The researcher substantiated the necessity of introducing the principle of «honesty and responsibility of the authorities» and revealed the content of the principle of «evidence-based decision making».
Scientists are recommended to define strategic goals, strategic priorities and strategic indicators of human-centric development in the regions by developing Regional Human Development Programs. The author of the article used the results of forecasting 33 indicators of measuring the Regional Human Development Index using the Methodology of 2012 year on a statistical basis since 2004 year for this purpose. The results of this definition of goals, priorities and indicators were given on the example of Khmelnitsky, Luhansk and Donetsk regions.
The typical structure of the Action Plan for the implementation of Regional Strategies for Development of Administrative Areas of Ukraine was justified for the period 2021-2023.

Keywords
principles, goals, priorities, indicators, regional human development, strategy, plan, indicators.

Referensces

 1. Rozrobka proektu Derzhavnoi stratehii rehionalnoho rozvytku na period do 2027 roku [Development of the project of the State strategy of regional development for the period till 2027]. Retrieved from https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/regional-dev/derzhavna-rehional-na-polityka/strategichne-planuvannya-regionalnogo-rozvitku/rozrobka-proektu-derzhavnoyi-strategiyi-regionalnogo-rozvitku-na-period-do-2027roku/ [in Ukrainian].
 2. Proekt Derzhavnoi stratehii rehionalnoho rozvytku na period do 2027 roku “Rozvytok ta yednist, oriientovani na liudynu” [The draft National Strategy for Regional Development for the period up to 2027 “Development and unity focused on the human being”.]. Kyiv, Ministry of Development of Territories and Communities [in Ukrainian].
 3. Metodyka vymiriuvannia liudskoho rozvytku rehioniv Ukrainy. Dodatok do Postanovy «Pro metodolohichni zasady vymiriuvannia liudskoho rozvytku dlia rehioniv Ukrainy» Kolehii Derzhkomstatu Ukrainy №182/76 vid 05.04.2001 r. ta Prezydii NAN Ukrainy 14.03.2001 r. [Methods of measuring human development of the regions of Ukraine. Annex to the Resolution “On Methodological Principles of Measuring Human Development for the Regions of Ukraine” of the Board of the State Statistics Committee of Ukraine України 182 / 76 of April 5, 2001 and the Presidium of the National Academy of Sciences of Ukraine of March 14, 2001]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v_182202-01 [in Ukrainian].
 4. Metodyka vymiriuvannia rehionalnoho liudskoho rozvytku: Rishennia Prezydii NAN Ukrainy ta kolehii Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy vid 13.06.2012 № 123-m [Methods of measuring regional human development: Decision of the Presidium of the National Academy of Sciences of Ukraine and the Board of the State Statistics Service of Ukraine dated 13.06.2012 м 123-m]. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/09/zb_rlr2017_pdf.pdf [in Ukrainian].
 5. Rehionalnyi liudskyi rozvytok. Statystychnyi biuleten [Regional human development. Statistical bulletin]. (2012). Kyiv, State Statistics Service of Ukraine [in Ukrainian].
 6. Stoliarova V.V., Ovcharenko T.V., Kalashnikova L.M. (2019). Stanovlennia biudzhetnoho federalizmu v Ukraini ta osoblyvosti suchasnoho Donbasu [Formation of budget federalism in Ukraine and features of modern Donbass]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu – Economic Herald of the Donbas, 3 (57), рр. 89-102. doi: https://doi.org/10.12958/1817-3772-2019-3(57)-89-102 [in Ukrainian].
 7. Pro zatverdzhennia Derzhavnoi stratehii rehio­nalnoho rozvytku na period do 2015 roku: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 21 lypnia 2006 roku № 1001 [On approval of the State strategy for regional development for the period up to 2015: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of July 21, 2006 No. 1001]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1001-2006-%D0%BF [in Ukrainian].
 8. Pro zatverdzhennia Derzhavnoi stratehii rehional­noho rozvytku na period do 2020 roku: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 6 serpnia 2014 roku № 385 [On Approving the State Regional Development Strategy for the Period to 2020: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of August 6, 2014 No. 385]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF/ [in Ukrainian].
 9. Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 21.05.1997 roku № 280/97-VR [On local self-government in Ukraine: Law of Ukraine of 21.05.1997 № 280/97-ВР]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80 [in Ukrainian].
 10. Pro mistsevi derzhavni administratsii: Zakon Ukrainy vid 09. 04.1999 roku № 586-XIV [On local state administrations: Law of Ukraine of April 9, 1999 № 586-XIV]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14 [in Ukrainian].
 11. Pro derzhavni sotsialni standarty ta derzhavni sotsialni harantii: Zakon Ukrainy vid 05. 10. 2000 roku № 2017-III [On state social standards and state social guarantees: Law of Ukraine of October 5, 2000 № 2017-III]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2017-14 [in Ukrainian].
 12. Pro zatverdzhennia planu zakhodiv na 2013-2016 roky shchodo realizatsii Stratehii reformuvannia systemy nadannia sotsialnykh posluh: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 13 bereznia 2013 roku № 208-r [On approval of the action plan for 2013-2016 on the implementation of the Strategy for reforming the system of social services: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine of March 13, 2013 № 208-r]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/208-2013-%D1%80 [in Ukrainian].
 13. Pro Stratehiiu staloho rozvytku «Ukraina – 2020»: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 12 sichnia 2015 roku № 5/2015 [On the Sustainable Development Strategy “Ukraine 2020”: Presidential Decree No. 5/2015 of 12 January 2015]. Retrieved from https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 [in Ukrainian].
 14. Pro zatverdzhennia serednostrokovoho planu priorytetnykh dii Uriadu do 2020 roku: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 3 kvitnia 2017 roku № 275-r [On approval of the medium-term plan of priority actions of the Government until 2020: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine of April 3, 2017 No. 275-p]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/275-2017-%D1%80 [in Ukrainian].
 15. Myrna stratehiia Taruty. Plan «Try osnovy» shchodo dosiahnennia myru ta vidnovlennia terytorialnoi tsinnosti Ukrainy [Taruta’s peace strategy. The “Three Foundations” plan to achieve peace and restore the territorial value of Ukraine]. (2019). (р. 4) [in Ukrainian].
 16. Pro skhvalennia Prohnozu ekonomichnoho i sotsialnoho rozvytku Ukrainy na 2018-2020 roky: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 31 travnia 2017 r. № 411 [On approval of the Forecast of economic and social development of Ukraine for 2018-2020: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of May 31, 2017 № 411]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/411-2017-%D0%BF [in Ukrainian].
 17. Pro vnesennia zmin do Poriadku provedennia rozrakhunku indeksu konkurentospromozhnosti rehioniv : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 19.09.2018 r. №768 [On Amendments to the Procedure for Calculating the Competitiveness Index of Regions: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of September 19, 2018. №768]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/768-2018-%D0%BF [in Ukrainian].
 18. Pro zatverdzhennia Poriadku rozroblennia rehionalnykh stratehii rozvytku i planiv zakhodiv z yikh realizatsii, a takozh provedennia monitorynhu ta otsinky rezultatyvnosti realizatsii zaznachenykh rehionalnykh stratehii i planiv zakhodiv: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 11 lystopada 2015 roku № 932 [On approving the Procedure for development of regional development strategies and action plans for their implementation, as well as monitoring and evaluation of the effectiveness of the implementation of the mentioned regional strategies and action plans: Cabinet of Ministers of Ukraine of November 11, 2015 № 932]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/932-2015-%D0%BF [in Ukrainian].
 19. Tsili rozvytku tysiacholittia «Ukraina – 2010»: Natsionalna dopovid [Millennium Development Goals Ukraine 2010: National report]. (2010). Kyiv, Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine [in Ukrainian].
 20. Tsili rozvytku tysiacholittia: Ukraina: Natsionalna dopovid [Millennium Development Goals: Ukraine: National report]. (2017). Kyiv, Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine [in Ukrainian].
 21. Korniichuk O.O., Stoliarov V.F., Shynkariuk O.V. (2017). Formuvannia mekhanizmu derzhavnoho rehuliu­vannia stiikoho liudskoho rozvytku Khmelnytskoi oblasti (vid idei do eksperymentu: Ch. 1 – stan i problemy derzhavnoho rehuliuvannia) [Formation of the mechanism of state regulation of sustainable human development of Khmelnitsky region (from idea to experiment: Part 1 – state and problems of state regulation)]. Ekonomika ta derzha­va – Economy and the state, 3, рр. 4-15 [in Ukrainian].
 22. Korniichuk O.O., Stoliarov V.F., Shynkariuk O.V. (2017). Formuvannia mekhanizmu derzhavnoho rehuliu­vannia stiikoho liudskoho rozvytku Khmelnytskoi oblasti (vid idei do eksperymentu: Ch. 2 – perspektyvy der­zhavnoho rehuliuvannia po-novomu) [Formation of the mechanism of state regulation of sustainable human development of Khmelnitsky region (from idea to experiment: Part 2 – prospects of state regulation in a new way)]. Ekonomika ta derzhava Economy and the state, 4, рр. 4-15 [in Ukrainian].
 23. Stoliarov V.F., Shynkariuk O.V. (2019). Sotsi­alno adekvatnyi menedzhment rehionalnoho liudskoho rozvytku v Ukrainskomu Donbasi ta na Podilli (vyklyky, namiry ta realii vymiru 2003-2013; 2017-2027). Chastyna 1: Metrolohiia liudskoho rozvytku ta problemy menedzh­mentu v rehioni [Socially adequate management of regional human development in the Ukrainian Donbass and Podillia (challenges, intentions and realities of the 2003-2013 dimension; 2017-2027). Part 1: Metrology of Human Development and Management Problems in the Region]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu – Economic Herald of the Donbas, 2 (56), рр. 229-256. doi: https://doi.org/10.12958/1817-3772-2019-2(56)-229-256 [in Ukrainian].
 24. Stoliarov V.F., Shynkariuk O.V. (2019). Sotsial­no adekvatnyi menedzhment rehionalnoho liudskoho rozvytku v Ukrainskomu Donbasi ta na Podilli (vyklyky, namiry ta realii vymiru 2003-2013; 2017-2027). Chastyna 2: Paradyhma liudianosti, harmonii ta misii rehionu [Socially adequate management of regional human development in the Ukrainian Donbass and Podillia (challenges, intentions and realities of the 2003-2013 dimension; 2017-2027). Part 2: Paradigm of humanity, harmony and mission of the region]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu – Economic Herald of the Donbas, 3 (57), рр. 241-281. doi: https://doi.org/10.12958/1817-3772-2019-3(57)-241-281 [in Ukrainian]

Full Text .pdf