2019 8

Directions of improving the innovation infrastructure of the national economy

Bocharova Yuliia G.
Doctor of Economic Sciences
ORCID https://orcid.org/0000-0002-4829-8948
Mykhailo Tuhan-Baranovsky Donetsk National University of Economics and Trade
Ishchenko Oleksandr V.
ORCID https://orcid.org/0000-0003-0307-557X
Institute of Industrial Economics of the NAS of Ukraine, Kyiv

Citation Format
Bocharova Yu.G., Ishchenko O.V. Directions of improving the innovation infrastructure of the national economy. Management of Economy: Theory and Practice. Chumachenko’s Annalscollection of scientific papers / Institute of Industrial Economics of the NAS of Ukraine. Kyiv, 2019. P. С. 106-118. DOI: https://doi.org/10.37405/2221-1187.2019.106-118 

Language
Ukrainian

Resume
The directions of improving the existing innovative infrastructure of the national economy are identified. The pool of strategic alternatives for reconfiguring the functional components of the innovation infrastructure of the national economy is determined and the choice of the most effective strategy is justified. Measures of efficiency improvment and competitiveness of the existing structural elements of the functional components of the innovation infrastructure, including their digitalization are proposed. The main directions of diversification of the structural elements of the functional components of the innovation infrastructure are determined. The virtualization strategies of the structural elements of the functional components of the innovation infrastructure are determined. The main factors that should be taken into account when substantiating the spatial organization of the structural elements of the functional components of the innovation infrastructure are determined.

Keywords
innovation infrastructure, functional components of innovation infrastructure, reconfiguration, diversification, strategy.

Referensces

 1. Smyrnova I.I. (2019). Tsilovi oriientyry staloho rozvytku liudskoho kapitalu v umovakh pobudovy innovatsiinoi ekonomiky [Тargets of sustainable development of human capital in the conditions of building an innova-tive economy]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu – Economic Herald of the Donbas, 2(56), рр. 198-205. doi: https://doi.org/10.12958/1817-3772-2019-2(56)-198-205 [in Ukrainian].
 2. Topalova I.A. (2019). Kompleksna otsinka innovatsiinoi pryvablyvosti haluzi promyslovosti v rehioni: metodychnyi aspekt [Complex Assessment of Innovation Attrac-tion of Industry in the Region: Methodological Object]. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 1, рр. 137-142 [in Ukrainian].
 3. Shulha H.V. (2015). Dosvid formuvannia efektyvnoi innovatsiinoi infrastruktury v zarubizhnykh krainakh [Experience in creating an effective innovation infrastructure in foreign countries]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu – Economic Herald of the Donbas, 1(39), рр. 128-137 [in Ukrainian].
 4. Kocheshkova I.M., Trushkina N.V. (2016). Tendentsii rozvytku venchurnoho investuvannia v Ukraini [Trends in the de-velopment of venture investment in Ukraine]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu – Economic Herald of the Donbas, №2(44), рр. 129-135 [in Ukrainian].
 5. Kondratenko O.O., Nikolaiev O.D. (2018). Rol biznes-inkubatoriv u aktyvizatsii innovatsiinoho rozvytku Ukrainy [The Role of Business Incubators in Activating the Innovative Development of Ukraine]. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 2, рр. 99-104 [in Ukrainian].
 6. Bocharova Yu.H. (2017). Kontseptsiia formuvannia ta stratehiia rozvytku innovatsiinoi infrastruktury [The concept of formation and strategy of innovation infrastructure development]. Kryvyi Rih, Cherniavskyi D.O. [in Ukrainian].
 7. Pro instytuty spilnoho investuvannia: Zakon Ukrainy №5080-17 vid 05.07.2012 r. [On mutual investment institutions: Law of Ukraine №5080-17 of 05.07.2012]. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5080-17 [in Ukrainian].
 8. Berezniak N.V. (2015). Dosvid funktsionuvannia spinaut- i spinoff-kompanii dlia orhanizatsii analohichnykh poserednytskykh sthttp://zakon.rada.gov.ua/lawsruktur v Ukraini [Experience in the operation of spinout and spinoff companies for the organization of similar intermediary structures in Ukraine]. Naukovo-tekhnichna informatsiia Scientific and technical information, 4, рр. 38-42 [in Ukrainian].
 9. Shcho take kovorkinh, i osoblyvosti yoho funktsionuvannia [What is coworking, and features of its functioning]. Newspaper «Vikna». Retrieved from http://vikna.if.ua/cikavo/69565/view [in Ukrainian].
 10. Naukovi parky [Science parks]. Ministry of Education and Science of Ukraine. Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/nauka/innovacijna-diyalnist-ta-transfer-tehnologij/naukovi-parki [in Ukrainian].
 11. Khaustov V.K. (2012). Aktualnist formuvannia naukovo-tekhnolohichnykh klasteriv v Ukraini ta Rosii [The relevance of the formation of scientific and technological clusters in Ukraine and Russia]. Aktualni problemy ekonomiky Current economic problems, 8, рр. 86-98 [in Ukrainian].

 Full Text .pdf