2019 5

Cognitive modeling of knowledge management processes in regions

Podluzhna Natalia О.
Doctor of Economic Sciences
ORCID  https://orcid.org/0000-0003-4366-4969

Donetsk State Technical University

Citation Format
Podluzhna N.О. Cognitive modeling of knowledge management processes in regions. Management of Economy: Theory and Practice. Chumachenko’s Annalscollection of scientific papers / Institute of Industrial Economics of the NAS of Ukraine. Kyiv, 2019. P. 64-80. DOI: https://doi.org/10.37405/2221-1187.2019.64-80

Language
Ukrainian

Resume
The tools for managing knowledge elaboration of regions were developed. It was substantiated that the knowledge development of regions is ensured by the accumulation and efficient use of knowledge types of capital. The composition of knowledge types of capital, which include intellectual, human and innovative capital, was proposed. It was established that the optimal ratio of knowledge types of capital, which is influenced by various factors, should be of great importance for the formation of the knowledge economy in the regions. It was proved that it is rational to include the population of the region as a part of the main factors of influence; the total amount of knowledge possessed by the population, enterprises, scientific institutions, higher education institutions and local authorities of the region; the conditions for realization and disclosure of knowledge potential of the population of the region. Cognitive models of dependence of the ratio of volumes of intellectual, human and innovative types of capital depending on the combination of factors influencing the successful formation of the knowledge economy in the region were developed. It was found that in order to organize an effective process of management and timely control over the development of unwanted deviations in the structure of accumulation of knowledge type of capital at the regional level, it is rational to introduce a special remote mechanism of dispatching control aimed at the early detection and prevention of problematic situations in creating and distributing the latest knowledge. The expected tendencies of knowledge development of the regions of Ukraine were defined, and the optimal ratio of knowledge types of capital based on the cognitive modeling were determined.

Keywords

cognitive modeling, knowledge economy, knowledge development, intellectual capital, human capital, innovation capital, region.

Referensces

 1. Edwinsson L. (2005). Corporate Longitude. Navigation in a knowledge-based economy. Moscow, Infra-M [in Russian].
 2. Shvets I.B., Pozdniakova S.V. (2011). Otsinka nahromadzhennia liudskoho kapitalu na promyslovykh pidpryiemstvakh [Assessment of human capital accumulation in industrial enterprises]. Donetsk, DonNTU; Nord-Press [in Ukrainian].
 3. Hrishnova O.A. (2001). Liudskyi kapital: formuvannia v systemi osvity i profesiinoi pidhotovky [Human capital: formation in the system of education and training]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].
 4. Amosov O.Yu., Gavkalova N.L. (2010). Upravleniye sintezirovannym kapitalom: innovatsionnyy aspekt [Synthetic capital management: an innovative aspect]. Biznes-Inform Business Inform, 10, рр. 111-113 [in Russian].
 5. Vovkanych S., Semiv L. (2008). Liudskyi ta intelektualnyi kapitaly v ekonomitsi znan [Human and intellectual capital in the knowledge economy]. Visnyk NAN Ukrainy Bulletin of the NAS of Ukraine, 3, рр. 13-23 [in Ukrainian].
 6. Inozemtsev V. (2006). V poiskakh razumnoy strategii [In search of a reasonable strategy]. Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnyye otnosheniya World Economy and International Relations, 7, рр. 124-128 [in Russian].
 7. Kolot A., Hryhorovych S. (2006). Sotsialno-trudovi aspekty zabezpechennia stiikoho rozvytku natsionalnoi ekonomiky [Socio-labor aspects of ensuring sustainable development of the national economy]. Ukraina: aspekty pratsi Ukraine: aspects of work, 4, рр. 8-15 [in Ukrainian].
 8. Pozhuiev V.I. (2009). Intelektualnyi kapital yak stratehichnyi potentsial orhanizatsii [Intellectual capital as a strategic potential of the organization]. Humanitarnyi visnyk ZDIA – Humanitarian Bulletin ZDIA, 37, рр. 4-15 [in Ukrainian].
 9. Loseva O.V. (2009). Metodika otsenki sostoyaniya i analiza dinamiki razvitiya chelovecheskogo intellektual’nogo kapitala v organizatsii [Methodology for assessing the state and analyzing the dynamics of the development of human intellectual capital in an organization]. Izvestiya PGPU im. V.G. Belinskogo News of PSPU im. V.G. Belinsky, 16, рр. 75-81 [in Russian].
 10. Brooking E. (2001). Intellectual capital. St. Petersburg, Pіter [in Russian].
 11. Podluzhna N.O. (2013). Vzaiemozviazok katehorii «intelektualnyi kapital» ta «znannia» [The relationship between the categories of “intellectual capital” and “knowledge”]. Ekonomika promyslovosti – Economy of industry, 4(64), рр. 91-99 [in Ukrainian].
 12. Chukhno A.A. (2012). Modernizatsiya ekonomiki i ekonomicheskaya teoriya [Modernization of the economy and economic theory]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 9, рр. 4-12 [in Russian].
 13. Podluzhna N.O. (2018). Ekonomika znan: proble­my ta perspektyvy formuvannia v rehionakh Ukrainy [Economy knowledge: problems and perspectives of formulations in the regions of Ukraine]. Kharkiv, FLP Panov A.N. [in Ukrainian].
 14. Podluzhna N.O., Pata Yu.O. (2016). Motyvatsiia do otrymannia znan yak chynnyk formuvannia ekonomiky znan v kraini [Motivation to acquire knowledge as a factor in shaping the knowledge economy in the country]. Suchasni napriamky rozvytku ekonomiky i menedzhmentu na pidpryiemstvakh Ukrainy – Modern directions of economic development and management at the enterprises of Ukraine, рр. 554-558. Proceedings of the 2nd All-Ukrainian Scientific and Practical Conference students, graduate students and young scientists. Kharkiv [in Ukrainian].
 15. Gorts A. (2007). Znaniye, stoimost’ i kapital. K kritike ekonomiki znaniy [Knowledge, value and capital. Toward a criticism of the knowledge economy]. Logos, №4 (61). Retrieved from http://intelros.ru/pdf/logos_4/gorc.pdf [in Russian].
 16. Stepanova T.Ye. (2004). Dialektika znaniy i chelovecheskogo kapitala [The dialectic of knowledge and human capital]. Vestnik Orenburgsokogo gosudarstvennogo universiteta Bulletin of the Orenburg State University, 12., рр. 68-74 [in Russian].
 17. Podluzhna N.O. (2016). Metodolohichni osobly­vosti otsinky ekonomiky znan [Methodological features of knowledge economy assessment]. Zb. nauk. pr. Cherkaskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky Coll. Science. Cherkasy State Technological University. Series: Economic Sciences, 42, рр. 41-50 [in Ukrainian].
 18. Podluzhna N.O. (2016). Systematyzatsiia pidkhodiv do vyznachennia katehorii «ekonomika znan» [Systematization of approaches to the definition of the category “knowledge economy”]. Naukovi pratsi Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky Scientific works of Kirovograd National Technical University. Economic sciences, Issue 30, рр. 303-317 [in Ukrainian].
 19. Bell D. (1967). Notes on the Post-Industrial Society. The Public Interest, №7, рр. 102-118.
 20. Bilovodskа O.A. (Eds.). (2012). Mekhanizm stratehichnoho upravlinnia innovatsiinym rozvytkom [Mechanism of strategic management of innovative development]. Sumy, Universytetska knyha [in Ukrainian].
 21. Poplavska Zh., Poplavskyi V. (2007). Intelektualnyi kapital ekonomiky znan [ntellectual capital of knowledge economy]. Visnyk NAN Ukrainy Bulletin of the NAS of Ukraine, 2, рр. 52-62 [in Ukrainian].
 22. Mark W. McElroy (2002). Social Innovation Capital. Journal of Intellectual Capital, Vol. 3, Issue: 1, рр. 30-39. Retrieved from http://www.ingentaconnect.com. https://doi.org/10.1108/14691930210412827
 23. Podluzhna N.O. (2017). The role of economy of knowledge in the postindustrial environment. International Journal of New Economics and Social Sciences, №1 (5), рр. 130-142.
 24. Gol’dshteyn G.Ya. (2002). Ctrategicheskiy innovatsionnyy menedzhment: tendentsii, tekhnologii, praktika [Strategic innovation management: trends, technologies, practice]. Taganrog, Publishing house of TRTU [in Russian].
 25. Naselennia Ukrainy za 2016 rik. Demohrafichnyi shchorichnyk [The population of Ukraine in 2016. Demographic Yearbook]. (2017). Kyiv, State Statistics Service of Ukraine [in Ukrainian].
 26. Kolomytseva O.V. (2010). Stratehiia strukturnykh zmin ekonomiky rehioniv: metodolohiia i praktyka [Strategy of structural changes of economy of regions: methodology and practice]. Cherkasy, Brama-Ukraine [in Ukrainian].
 27. Libanovа E.M. (Eds.). (2006). Kompleksnyi demohrafichnyi prohnoz Ukrainy na period do 2050 r. [Comprehensive demographic forecast of Ukraine for the period up to 2050]. Kyiv, Ukrainian Center for Social Reforms [in Ukrainian].

Full Text .pdf