2019 4

Economic dimension of creative activities in Ukraine

Shevtsova Hanna Z.
Doctor of Economic Sciences
ORCID https://orcid.org/0000-0003-3960-5296
Institute of Industrial Economics of the NAS of Ukraine, Kyiv

Citation Format
Shevtsova H.Z. Economic dimension of creative activities in Ukraine. Management of Economy: Theory and Practice. Chumachenko’s Annalscollection of scientific papers / Institute of Industrial Economics of the NAS of Ukraine. Kyiv, 2019. P. 50-63. DOI: https://doi.org/10.37405/2221-1187.2019.50-63

Language
Ukrainian

Resume
The article is devoted to the identification of creative industries and the definition of their role in the Ukrainian economy. With the intensification of de-industrialization processes, the creative sector can be seen as a new source of economic growth and employment, based on creativity and innovation. The results of comparing national and international classification approaches to the definition of the creative sector are presented. The contribution of creative activities using various economic indicators is quantified. The Ukrainian creative economy’s dynamics and structure, as well as its positions in global ratings are analyzed.

Keywords
creative economy, creative industries, creative sector, types of economic activity, quantitative measurement, indicators.

Referensces

 1. International Year of Creative Economy for Sustainable Development, 2021. General Assembly of the United Nations. Economic and Financial Committee. Retrieved from https://undocs.org/A/C.2/74/L.16/Rev.1
 2. Cultural times. The first global map of cultural and creative industries. EY, UNESCO. 2015. 120 p.
 3. Davymuka S.A., Fedulova L.I. (2017). Kreatyvnyi sektor ekonomiky: dosvid ta napriamy rozbudovy [Creative sector of economy: experience and directions of development]. Lviv, State Institution “Institute of Regional Studies named after MI Dolishny NAS of Ukraine” [in Ukrainian].
 4. Vakhovych I., Chul O. (2014). Rozvytok kreatyvnykh industrii: rehionalnyi vymir [Development of creative industries: regional dimension]. Lutsk, Vezha-Druk [in Ukrainian].
 5. Shchehliuk S.D. (2017). Osoblyvosti rozvytku kreatyvnoi industrii Ukrainy: perspektyvni formy prostorovoi orhanizatsii [Peculiarities of development of creative industry of Ukraine: perspective forms of spatial organization]. Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy – Socio-economic problems of the modern period of Ukraine, Issue 6 (128), рр. 143-150 [in Ukrainian].
 6. Valevskyi O.L. (2018). Aktualni problemy realizatsii derzhavnoi polityky u sferi rozvytku kreatyvnykh i kulturnykh industrii [Actual problems of realization of the state policy in the field of development of creative and cultural industries]. Kyiv [in Ukrainian].
 7. Prohnimak O.D. (2018). Kreatyvne maibutnie Ukrainy: perspektyvy i pereshkody [Creative future of Ukraine: prospects and obstacles]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu – Economic Herald of the Donbas, 3 (53), рр. 212-227 [in Ukrainian].
 8. Prohnimak O.D. (2019). Novitni modeli zainiatosti yak faktor rozbudovy kreatyvnoi ekonomiky Ukrainy [The latest models of employment as a factor in building the creative economy of Ukraine]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu – Economic Herald of the Donbas, № 3 (57), рр. 146-155. doi: https://doi.org/10.12958/1817-3772-2019-2(56)-146-155 [in Ukrainian].
 9. Proskurina M.O. (2015). Kreatyvni industrii yak seredovyshche ekonomichnoi diialnosti [Creative industries as an environment of economic activity.]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky – Global and national economic problems, Issue 8, рр. 242-245 [in Ukrainian].
 10. Proskurina M.O. (2018). Vidobrazhennia kulturnykh industrii u klasyfikatorakh vydiv ekonomichnoi diialnosti [Proskurina MO Reflection of cultural industries in classifiers of economic activities]. Ekonomika ta suspilstvo Economy and society, 14, рр. 218-223 [in Ukrainian].
 11. Kyryziuk S.V. (2014). Mizhnarodni ta vitchyzniani tendentsii rozvytku kreatyvnoi ekonomiky [Киризюк С.В. International and domestic trends in the creative economy]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Ser. : Ekonomichni nauky – Scientific Bulletin of Kherson State University. Ser. : Economic sciences, Issue 6 (1), рр. 68-72 [in Ukrainian].
 12. Ushkarenko Yu.V., Chmut A.V., Syniakova K.M. (2018). Kreatyvna ekonomika: sutnist poniattia ta znachennia dlia Ukrainy v umovakh yevropeiskoi intehratsii [Creative economy: the essence of the concept and significance for Ukraine in the context of European integration]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and society, 18, рр. 67-72. doi: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2018-18-10 [in Ukrainian].
 13. Karasova N.A. (2019). Kreatyvni industrii yak element stratehii postindustrialnoho rozvytku [Creative industries as an element of post-industrial development strategy]. Mizhnarodni vidnosyny: teoretyko-praktychni aspekty International relations: theoretical and practical aspects, 3, рр. 110-120. doi: https://doi.org/10.31866/2616-745x.3.2019.159110 [in Ukrainian].
 14. Skavronska I.V., Masna O.A. (2019). Otsiniuvannia eksportno-importnoho potentsialu kreatyvnykh industrii [Assessing the export-import potential of creative industries]. Molodyi vchenyi Young scientist, 1 (65), рр. 242-246 [in Ukrainian].
 15. Creative Economy Outlook: Trends in international trade in creative industries. UNCTAD. 2018. 445 p.
 16. Boix-Domenech R., Lazzeretti L., Sánchez-Serra D. (2018). Entrepreneurship and creative industries in developing and developed countries. In: Lazzeretti L., Vecco M. (Eds.). Creative industries and entrepreneurship: paradigms in transition from a global perspective. Edward Elgar Publishing Ltd, Cheltenham, рр. 35-57. doi: https://doi.org/10.4337/9781786435927
 17. Pro zatverdzhennia vydiv ekonomichnoi diialnosti, yaki nalezhat do kreatyvnykh industrii: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 24.04. 2019 r. № 265-r [On approval of types of economic activity that belong to the creative industries: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 24.04. 2019 № 265-r]. Retrieved from https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzchnoyi-diyalnosti-yaki-nalezhat-do-kreativnih-industrij [in Ukrainian].
 18. The Global Creativity Index 2015. Martin Prosperity Institute. (2015). Retrieved from http://martinprosperity.org/media/Global-Creativity-Index-2015
 19. Global Innovation Index 2019. Creating Healthy Lives – The Future of Medical Innovation. Cornell University, INSEAD, WIPO. 2019. Retrieved from https://www.globalinnovationindex.org/gii-2019-report

Full Text .pdf