2019 13

Functional modeling as a tool for analyzing the financial state of enterprises

Latysheva Elena V. 
Phd in Economics
ORCID
https://orcid.org/0000-0001-6626-1420;
Kasyanyuk Serhii V.
Phd in Economics
ORCID https://orcid.org/0000-0002-1552-2050;
Baranov R. R.,
Zakirov R. R.

Donbass state engineering academy, Kramatorsk

Citation Format
Latysheva E., Kasyanyuk S., Baranov R., Zakirov R. Functional modeling as a tool for analyzing the financial state of enterprises. Management of Economy: Theory and Practice. Chumachenko’s Annalscollection of scientific papers / Institute of Industrial Economics of the NAS of Ukraine. Kyiv, 2019. P. 178-184. DOI: https://doi.org/10.37405/2221-1187.2019.178-184 

Language
Ukrainian

Resume
The article deals with the actual problem of using IT tools for the analysis of financial condition and its modeling. The procedure of application of methodology of functional modeling by business processes and graphic description of processes of notation IDEF0 (Defining for Function Modeling) for the analysis of financial condition and its modeling for the future periods for the domestic enterprise is presented. The SADT (Structured Analyzes and Design Teqníque) diagram is presented and its decomposition by major stages of financial condition analysis is presented. The article describes and depicts the procedure for analyzing the financial condition and determining reserves for its improvement based on functional modeling in the IDEF0 notation. The article focuses on the specifics of the notation of modeling information technology tools that are used in the modeling of financial condition.

Keywords
financial status analysis, processes, business process simulation, notation, SADT (Structured Analysis and Design Teaching) toolkit, IDEF0 (Integration Definition for of Function Modeling).

Referensces

  1. Latysheva O.V., Karlash Yu.D. (2019). Sutnist ta osoblyvosti vprovadzhennia modelei biznes-protsesiv v systemi upravlinnia na pidpryiemstvakh v Ukraini [The essence and features of the implementation of business process models in the management system at enterprises in Ukraine]. Infrastruktura rynku – Market infrastructure, Issue 29, рр. 211 – 219 [in Ukrainian].
  2. Latysheva O.V., Rachok A.I. (2019). Vykorystannia instrumentariiu proektnoho analizu ta modeliuvannia biznes-protsesiv dlia upravlinnia proektamy na pidpryiemstvakh [Using the tools of project analysis and business process modeling for project management in enterprises]. Vcheni zapysky TNU im. V.I. Vernadskoho. Seriia: Ekonomika i upravlinnia – Scientific notes of TNU. VI Vernadsky. Series: Economics and Management, Vol. 30 (69), Issue 3, рр. 185 – 191 [in Ukrainian].
  3. Latysheva O.V., Smyrnova I.I., Rostovskyi O.R. (2019). Upravlinnia biznes-protsesamy v umovakh torhovelnoho pidpryiemstva [Business process management in a commercial enterprise]. Ekonomichni studii Economic studies, Issue 2 (24), рр. 119 – 125 [in Ukrainian].
  4. Klepikova O.A. (2014). Suchasni tekhnolohii modeliuvannia biznes-protsesiv pidpryiemstva [Modern technologies for modeling business processes of the enterprise]. Naukovi pratsi Donetskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Ser.: «Ekono­michna» Scientific works of Donetsk National Technical University. Ser.: “Economic”, 4, рр. 257 – 263 [in Ukrainian].
  5. Klepikova O.A. (2013). Suchasnyi stan i mistse informatsiinykh tekhnolohii v upravlinni pidpryiemstvom [The current state and place of information technology in enterprise management]. Naukovyi visnyk mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Ekonomika i menedzhment Scientific Bulletin of the International Humanities University. Economics and management, Issue 5, рр. 74 – 77 [in Ukrainian].
  6. Kovshova I.O. (2016). Optymizatsiia biznes-protsesiv yak zasib pidvyshchen­nia efektyvnosti diialnosti promyslovykh pidpryiemstv [Optimization of business processes as a means of improving the efficiency of industrial enterprises]. Ekonomika. Menedzhment. Biznes Economy. Management. Business, Issue 1, рр. 53 – 62 [in Ukrainian].
  7. Opys biznes-protsesiv: SADT: porivnialnyi analiz. Informatsiini ta analitychni materialy saitu «Easy Code» [Description of business processes: SADT: comparative analysis. Information and analytical materials of the site “Easy Code”]. Retrieved from http://easycode.com.ua/2012/08/porivnyalnij-analiz-notacij-komerciya-rizne-statti/ [in Ukrainian].
  8. Kulyk R.I. Optymizatsiia antykryzovoho upravlinnia za dopomohoiu prohramnoho produktu BPwin 4.0 [Optimization of crisis management with the help of software product BPwin 4.0]. Retrieved from http://www.rusnauka.com/34_VPEK_2012/Informatica/3_121562.doc.htm [in Ukrainian].
  9. Protsenko Ya.V. (2018). Ryzykooriientovanist u rozvytku finansovoho planuvannia na pidpryiemstvi [Risk orientation in the development of financial planning in the enterprise]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu – Economic Herald of the Donbas, 2 (52), рр. 108-113 [in Ukrainian].

Full Text .pdf