2019 11

Features of human potential assessment of territories with agro-industrial specialization

Tomchuk Olesia V.
Phd in Economic
ORCID https://orcid.org/0000-0002-1817-7483
Vasyl Stus Donetsk National University

Citation Format
Tomchuk O.V. Features of human potential assessment of territories with agro-industrial specialization. Management of Economy: Theory and Practice. Chumachenko’s Annalscollection of scientific papers / Institute of Industrial Economics of the NAS of Ukraine. Kyiv, 2019. P. 156-170. DOI: https://doi.org/10.37405/2221-1187.2019.156-170

Language
Ukrainian

Resume
The essence and the substantiated need to analyze the level of human potential development as an indicator of the effectiveness of socio-economic development of the territory are revealed. Methodical approaches to the assessment of the human potential of the territory are analyzed and advantages and disadvantages are identified. The indicators of the human potential of the territory are systematized and the necessity of applying an integrated approach for the assessment of the human potential of the territories with agro-industrial specialization based on the use of the human potential indicator is substantiated.

Keywords
human potential, assessment, methodological approach, integral approach, territory with agro-industrial specialization.

Referensces

 1. Indeks liudskoho rozvytku: Ukraina posila 88 pozytsiiu sered 189 krain [Human Development Index: Ukraine ranks 88th among 189 countries]. Retrieved from https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/presscenter/pressreleases/2018/human-development-indices–where-does-ukraine-rank–.html [in Ukrainian].
 2. Rubanov I. N., Tikunov V.S. (2007). O metodike otsenki indeksa razvitiya chelovecheskogo potentsiala i yego ispol’zovanii v rossiyskikh usloviyakh [On the methodology for assessing the human development index and its use in Russian conditions]. Geograficheskiy vestnik Geographical Bulletin, 1–2(5), рр. 57–72 [in Russian].
 3. Zubarevich N. V. (2009). Indeks razvitiya chelovecheskogo potentsiala v regionakh Rossii v 2005–2006 godakh. [Human Development Index in the Russian Regions in 2005-2006.]. Doklad o razvitii chelovecheskogo potentsiala v Rossiyskoy Federatsii 2008: Rossiya pered litsom demograficheskikh vyzovovHuman Development Report in the Russian Federation 2008: Russia in the face of demographic challenges (рр. 194–203). Moscow, PROON [in Russian].
 4. Libanova E.M., Vlasenko N.S., Vlasiuk O.S. et al. (2002). Liudskyi rozvytok rehioniv Ukrainy: metodyka otsinky ta suchasnyi stan [Human development of the regions of Ukraine: assessment methods and current state]. Kyiv, SPD Savchyna [in Ukrainian].
 5. Novikova O.F., Amosha O.I., Antoniuk V.P. (2009). Liudskyi potentsial: mekhanizmy zberezhennia ta rozvytku [Human potential: mechanisms of preservation and development]. Ukraina: aspekty pratsi Ukraine: aspects of work, 2, р. 50. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Uap_2009_2_11.pdf [in Ukrainian].
 6. Bohynia D.P. (2007). Naukovo-praktychni zasady konkurentospromozhnosti liudskoho potentsialu Ukrainy: stan ta shliakhy formuvannia v konteksti intehratsiinykh protsesiv [Scientific and practical principles of competitiveness of human potential of Ukraine: state and ways of formation in the context of integration processes]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ser. Ekonomichni nauky Bulletin of Khmelnytsky National University. Ser. Economic sciences, Vol. 1, №5, рр. 7 – 13 [in Ukrainian].
 7. Heiets V.M. (2011). Naslidky demohrafichnykh vyklykiv dlia ekonomichnoho zrostannia ta pidvyshchennia produktyvnosti pratsi [Consequences of demographic challenges for economic growth and productivity growth]. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika Demography and social economy, 1(15), рр. 3-23 [in Ukrainian].
 8. Hrishnova O.A. (2006). Liudskyi rozvytok [Human development]. Kyiv, KNEU [in Ukrainian].
 9. Dolishnii M. (2006). Pro liudskyi potentsial ekonomiky Ukrainy [On the human potential of Ukraine’s economy]. Ekonomika Ukrainy Ukraine economy, 10, рр. 89 [in Ukrainian].
 10. Zlupko S.M., Radetskyi Y.I. (2001). Liudskyi potentsial, zainiatist i sotsialnyi zakhyst naselennia v Ukraini [Human potential, employment and social protection of the population in Ukraine]. Lviv, LNU [in Ukrainian].
 11. Labotskiy V.V. (2006). Upravleniye znaniyami: tekhnologii, metody i sredstva predstavleniya, izvlecheniya i izmereniya znaniy [Knowledge management: technologies, methods and means of representing, extracting and measuring knowledge benefits]. Moscow, Higher School [in Russian].
 12. Libanova E.M., Makarova O.V., Kurylo I.O. et al. (2012). Liudskyi rozvytok v Ukraini: sotsialni ta demohrafichni chynnyky modernizatsii natsionalnoi ekonomiky [Human development in Ukraine: social and demographic factors of modernization of the national economy]. Kyiv, Institute of Demography and Social Research. M.V. Birds of the National Academy of Sciences of Ukraine [in Ukrainian].
 13. Motrenko T.V. (2002). Filosofski ta psykholohichni problemy rozvytku liudskoho potentsialu v hlobalnomu pozytsionuvanni Ukrainy [hilosophical and psychological problems of human potential development in the global positioning of Ukraine]. Pedahohichna i psykholohichna nauky v Ukraini – Pedagogical and psychological sciences in Ukraine, Vol. 2: Psychology, age physiology and defectology, рр. 187– 199. Kyiv, Pedagogical Thought [in Ukrainian].
 14. Lisohor L.S. (2005). Konkurentnist rynku pratsi: mekhanizm realizatsii [Labor market competitiveness: implementation mechanism]. Kyiv. Institute of Demography and Social Research of the National Academy of Sciences of Ukraine [in Ukrainian].
 15. Shaulska L.V., Polianska Ya.L., Krymova M.A., Novikova O.F., Amosha O.I. et al. (2010). Upravlinnia liudskym ta sotsialnym rozvytkom v rehionakh Ukrainy [Management of human and social development in the regions of Ukraine]. Donetsk, IIE of NAS of Ukraine [in Ukrainian].
 16. 16.Stefanyshyn O.V. (2006). Liudskyi potentsial ekonomiky Ukrainy [Human potential of Ukraine’s economy]. Lviv, LNU Publishing Center [in Ukrainian].
 17. Chukhno A.A. (2002). Intelektualnyi kapital: sutnist, formy i zakonomirnosti rozvytku [Intellectual capital: the essence, forms and patterns of development]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 11, рр. 48 – 55 [in Ukrainian].
 18. Kontseptsiia sotsialnoho rozvytku Ukrainy na 2013 – 2023 roky [The concept of social development of Ukraine for 2013 – 2023]. Retrieved from http://gurt.org.ua/…/komment_kontseptsiyi_sotsrozvit [in Ukrainian].
 19. Kreatyvna ekonomika. Forum v Moskvi [Creative economy. Forum in Moscow]. Retrieved from http://www.creativecities.org.ua/uk/creative-economy/texts/?newsid=122 [in Ukrainian].
 20. Sharkevich I. V., Kravchenko Ye. N. (2010). Strukturnaya dinamika kachestva zhizni naseleniya Rossii i mul’tiplikativnaya model’ IRCHP [Structural dynamics of the quality of life of the population of Russia and the multiplicative HDI model]. Kachestvo zhizni i potrebitel’skoye povedeniye v sovremennoy Rossii: problemy, tendentsii, perspektivy – Quality of life and consumer behavior in modern Russia: problems, trends, prospects. Proceedings of the interregional scientific-practical conference. Moscow, RGTEU [in Russian].
 21. Bobukh I.M. (2009). Ekonomichna otsinka liudskoho potentsialu Ukrainy yak elementu natsionalnoho bahatstva [Economic assessment of Ukraine’s human potential as an element of national wealth]. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika Demography and social economy, 2, рр. 102-113. Retrieved from http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/9109 [in Ukrainian].
 22. Indeks rozvytku liudskoho potentsialu 2013 (reitynh Ukrainy) [Human Development Index 2013 (Ukraine rating)]. Retrieved from http://infolight.org.ua/content/indeks-rozvitku-lyudskogo-potencialu-2013-reyting-ukrayini [in Ukrainian].
 23. Kontseptsiia humanitarnoho rozvytku Ukrainy na period do 2020 roku [The concept of humanitarian development of Ukraine for the period up to 2020]. Retrieved from http://dniprorada.gov.ua/files/gumanitar-2020.pdf [in Ukrainian].
 24. Kreativnaya ekonomika: sushchnost’ i osnovnyye ponyatiya [Creative economy: essence and basic concepts]. Retrieved from http://samorazvitie.net/book/302-sovremennye-processy-v-razvivayushhejsya-yekonomike-sbornik-nauchnyxtrudov-i-a-filippovoj/15-kreativnaya-yekonomika-sushhnost-i-osnovnye-ponyatiya.html [in Russian].
 25. Organizatsiya Ob”yedinennykh Natsiy po voprosam obrazovaniya nauki i kul’tury. Doklad o kreativnoy ekonomike za 2013 god [United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Creative Economy Report 2013]. (2014). Retrieved from http://www.unesco.org/new/fileadmin/multimedia/hq/clt/pdf/creative-economy-report2013-keyrecommendations.pdf [in Russian].
 26. Stratehiia innovatsiinoho rozvytku Ukrainy na 2010 – 2020 roky v umovakh hlobalizatsiinykh vyklykiv [Strategy of innovative development of Ukraine for 2010 – 2020 in the conditions of globalization challenges]. Committee on Education and Science. Retrieved from http://kno.rada.gov.ua/komosviti/control/uk/doccatalog/list?currDir=48718 [in Ukrainian].

Full Text .pdf