2019 10

Principal approach to the formation and implementation of anti-crisis development program at the enterprise in the conditions of market transformations

Vlasenko V.A.
Phd in Economics
University of Ukoopspilka “Poltava University of Economics and Trade”

Citation Format
Vlasenko V.A. Principal approach to the formation and implementation of anti-crisis development program at the enterprise in the conditions of market transformations. Management of Economy: Theory and Practice. Chumachenko’s Annalscollection of scientific papers / Institute of Industrial Economics of the NAS of Ukraine. Kyiv, 2019. P. 142-155. DOI: https://doi.org/10.37405/2221-1187.2019.142-155 

Language
Ukrainian

Resume
The methodological and practical recommendations for the formation and implementation of an effective anti-crisis development program at the enterprise in the market conditions are substantiated. The author’s version of the structure of the anti-crisis development program at the enterprise in separate sections is recommended. The content of the principal version of the anti-crisis development program at the enterprise for the perspective period is disclosed. In the result of investigation the anti-crisis measures within the framework of the anti-crisis development program at the enterprise at different phases of the financial crisis is proposed. The operational, investment and financial anti-crisis measures at the enterprise are considered.

Keywords
crisis, the crisis processes, the crisis phenomena, financial crisis, anti-crisis management, financial stabilization, anti-crisis management policy, the plan of anti-crisis measures, anti-crisis development program at the enterprise, anti-crisis process, operational, investment and financial anti-crisis measures, the financial subsystem of the enterprise.

Referensces

 1. Holovach K. S. (2016). Osnovni aspekty antykryzovoho menedzhmentu v silskohospodarskykh pidpryiemstvakh [The main aspects of crisis management in agricultural enterprises]. Agrosvit, 22, рр. 62–66. Retrieved from http://www.agrosvit.info/pdf/22_2016/12.pdf [in Ukrainian].
 2. Esh S. M. (2009). Osoblyvosti antykryzovoho upravlinnia v pidpryiemstvakh kharchovoi promyslovosti [Features of crisis management in the food industry]. Ekonomika APK – Economics of agro-industrial complex, 7, рр. 67–70 [in Ukrainian].
 3. Petruk I. P. (2016). Antykryzove upravlinnia yak instrument podolannia irratsionalnoi struktury natsionalnoi ekonomiky [Anti-crisis management as a tool for overcoming the irrational structure of the national economy]. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini – Formation of market relations in Ukraine, 2, рр. 34–38 [in Ukrainian].
 4. Blank I. A. (2003). Upravleniye finansovoy stabilizatsiyey predpriyatiya [Management of financial stabilization of the enterprise: textbook. course]. Kyiv, Nika Center, Elga [in Russian].
 5. Lihonenko L. O. (2001). Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom: teoretyko-metodolohichni zasady ta praktychnyi instrumentarii [Anti-crisis management of the enterprise: theoretical and methodological principles and practical tools]. Kyiv, Kyiv. nat. trade and economy un-t [in Ukrainian].
 6. Pushkar’ A. I. Trided A. N., Kolos A. L. (2001). Antikrizisnoye upravleniye: modeli, strategii, mekhanizmy [Anti-crisis management: models, strategies, mechanisms]. Kharkov, Model Universe LLC [in Russian].
 7. Shtanhret A. M., Karaim M. M., Sukhymlyn L. Ye. (2016). Antykryzovyi mekhanizm upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstva [Anti-crisis mechanism of economic security management of the enterprise]. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini – Formation of market relations in Ukraine, 3, рр. 51–55 [in Ukrainian].
 8. Ryakhovskaya A.N., Cowan C. E. (Eds.). (2016). Antikrizisnoye upravleniye kak osnova formirovaniya mekhanizma ustoychivogo razvitiya biznesa [Crisis management as the basis for the formation of a mechanism for sustainable business development]. Moscow, Svarog [in Russian].
 9. Zadorozhnyy G. V. (2018). Proryvnyye metodologicheskiye osnovaniya antikrizisnykh issledovaniy natsional’nogo khozyaystva [Breakthrough methodological foundations of anti-crisis studies of the national economy]. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 2(35), рр. 67-74 [in Russian].
 10. Irtyshcheva I., Minakova S. (2015). Obgruntuvannia kontseptsii stratehichnoi prohramy v antykryzovomu upravlinni [Substantiation of the concept of the strategic program in crisis management]. Ekonomist – Economist, 11, рр. 38–40 [in Ukrainian].
 11. Semenov H. A., Yaroshevska O. V. (2010). Stratehichna prohrama antykryzovoho upravlinnia pidpryiemstvom [Strategic program of crisis management of the enterprise]. Derzhava ta rehiony State and regions, 3, рр. 159–166 [in Ukrainian].
 12. Kovbatiuk M. V., Shkliar V. V. (2016). Otsiniuvannia efektyvnosti zakhodiv antykryzovoho menedzhmentu pidpryiemstv transportnoi haluzi [Estimation of efficiency of measures of anti-crisis management of the enterprises of transport branch]. Aktualni problemy ekonomiky – Current economic problems, 5, рр. 201–210 [in Ukrainian].
 13. Levchenko Yu. H., Kiver A. V. (2016). Rozrobka ta obgruntuvannia antykryzovykh zakhodiv na pidpryiemstvi [Development and substantiation of anti-crisis measures at the enterprise]. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini – Formation of market relations in Ukraine, 5, рр. 66–70 [in Ukrainian].
 14. Dźwigoł H., Shcherbak S., Semikina M., Vinichenko O., Vasiuta V. (2019). Forma­tion of Strategic Change Management System at an Enterprise. Academy of Strategic Management Journal, Vol. 18(SI1), рр. 1-8. Retrieved from https://www.abacademies.org/articles/Formation-of-strategic-change-management-system-at-enterprise-1939-6104-18-SI-1-454.pdf.
 15. Tkachenko V., Kwilinski A., Kaminska B., Tkachenko I., Puzyrova P. (2019). Development and Effectiveness of Financial Potential Management of Enterprises in Modern Conditions. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice, Vol. 3(30), рр. 85-94. doi: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i30.179513.
 16. Pozhuieva T. O. (2017). Biudzhetuvannia yak napriamok udoskonalennia systemy upravlinnia diialnistiu pidpryiemstv [Budgeting as a direction of improving the management system of enterprises]. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 1(32), рр. 73-77 [in Ukrainian].
 17. Horiachuk V. F., Nazarenko Yu. A. (2018). Analiz mozhlyvosti vykorystannia koefitsiienta Tobina dlia otsinky prykhovanykh aktyviv pidpryiemstv [Analysis of the possibility of using the Tobin coefficient to estimate the hidden assets of enterprises]. Upravlinnia ekonomikoiu: teoriia ta praktyka – Economic management: theory and practice, (рр. 55-63). Kyiv, IIE of of NAS of Ukraine [in Ukrainian].
 18. 18.Briukhovetska N. Yu., Bulieiev I. P. (2019). Resursy i mekhanizmy investytsiino-innovatsiinoho rozvytku promyslovykh pidpryiemstv Ukrainy [Resources and mechanisms of investment and innovation development of industrial enterprises of Ukraine]. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 1(36), рр. 11-25 [in Ukrainian].
 19. Bosloviak S. V. (2019). Algoritm kompleksnoy otsenki tselesoobraznosti investirovaniya v predpriyatiye [Algorithm for a comprehensive assessment of the appropriateness of investing in an enterprise]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu – Economic Herald of the Donbas, 1(55), рр. 183-193. doi: https://doi.org/10.12958/1817-3772-2019-1(55)-183-193 [in Russian].

Full Text .pdf